PL EN


Journal
2017 | 65 | 5-6 | 474-500
Article title

Je kubismus, který je český, světový? : Případ Kubišta

Content
Title variants
EN
Is cubism that is Czech also international? : The case of Kubišta
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Studie zkoumá metodologické nástroje, které byly pro interpretaci kubismu používány jak dějinami umění kul- turních hegemonií, tak českým dějepisem umění. Cílem je identifikovat neuvědomované vzorce výkladu, které místo aby umožnily českým historikům umění navázat plodný dialog se zahraničím, naopak je od mezinárodní diskuse spíše vzdalovaly. Nepochopení bylo ovšem oboustranné a studie ukazuje, že ani revizionistické západní dějiny umění (a kubismu zvláště) nevygenerovaly nástroje, které by jim umožnily čerpat poučení v uměleckých oblastech, unikajících univerzalistickému kánonu. Studie kriticky reviduje uměleckohistorický postulát západní strukturální lingvistiky a sémiotiky, nalézající revoluční přehodnocení koncepce obrazové reprezentace pouze v Picassově kubismu. Naproti tomu se soustředí na původ klíčových konceptů českého dějepisu umění - "kuboexpresionismu" a "picassismu" - a zvažuje, do jaké míry šlo v jejich případě o vystižení charakteristických znaků místního modernismu a nakolik o tendenci zdejší umění a kulturu mytologizovat. Pozornost je věnována i dalším favorizovaným metodám českého dějepisu umění, k nimž patří biografismus a svérázná forma ikonologie, obohacená o gestaltismus. Revizí dosavadních interpretací západních a místních historiků umění studie nechce negovat hodnoty a postupy obou uměleckohistorických diskursů, ani nehodlá vyzdvihnout kvality jednoho metodologického rámce na úkor druhého. Pokouší se spíše upozornit na jejich názorové průsečíky jako na potenciální inspiraci pro budoucí vzájemný transkulturní dialog. Úvahy o možnostech komunikace mezi "západním" a tuzemským dějepisem umění a o rovnoprávném usouvztažnění homogenní kanonizované moderny a heterogenního umění střední Evropy jsou ve studii aplikovány na konkrétní uměleckohistorický jev, na dílo Bohumila Kubišty, hlavního aktéra dobového dění příznačně problematizujícího uměleckohistorické koncepty českého, respektive středoevropského kubismu, včetně jeho mezinárodní kontextualizace.
EN
The study examines the methodological tools used to interpret Cubism by the art history of the cultural hegemons and by Czech art history. The aim is to identify unconscious patterns of interpretation that, rather than enabling Czech art historians to establish a productive dialogue with their international counterparts, have, on the contrary, pushed them more to the margins of international discussions. The lack of understanding has of course been on both sides, and the study shows that even revisionist histories of art (and of Cubism in particular) have not generated tools that could be used to draw lessons from those areas of art that do not fit in to the universalistic canon. The study offers a critical revision of the art-historical postulate of Western structural linguistics and semiotics that sees a revolutionary re-evaluation of the concept of pictorial representation solely in the Cubism of Picasso. The study focuses also on the origin of key concepts in Czech art history - ‘Cubo- expressionism’ and ‘Picassism’ - and considers to what extent these terms were aimed at capturing characteristic features of local modernism and to what extent they reflect a tendency to mythologise local art and culture. Attention is also devoted to other methods favoured in Czech art history, which include biographism and a distinctive form of iconology that is enhanced with gestaltism. In its revision of existing interpretations of Western and local art historians, the study does not refute the values and methods of either of these art-historical discourses, nor does it seek to elevate the qualities of one methodological frame over another. Its goal is rather to draw attention to the points where the two sides’ views intersect as potential inspiration for future reciprocal transcultural dialogue. Ideas on the possibilities for communication between ‘Western’ and Czech art history and on establishing a coequal correlation between the homogenised canon of modernism and the heterogeneous art of Central Europe are applied in the study to one particular phenomenon in art history - the work of Bohumil Kubišta (1884-1918), who was a key actor in European early avant-garde activities. Assessments of Kubišta’s work problematised art-historical conceptions of Czech and Central European Cubism and its international contextualisation.
Keywords
CS
EN
cubism  
Journal
Year
Volume
65
Issue
5-6
Pages
474-500
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.73e4d01e-b626-4b6a-b6d9-d0e6f0d41ad0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.