PL EN


2017 | 156 | 7 | 619-634
Article title

Sběrné odkazy k judikatuře a využití citační analýzy ke zvýšení transparentnosti rozhodování

Content
Title variants
EN
Case Law References and Using Citation Analysis to Enhance Transparency of Jurisprudence
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Pojmy konstantní či ustálená judikatura jsou běžně užívány v české rozhodovací praxi. Navzdory tomu to neznamená, že by byly jasně a jednoznačně definovány. Při jejich užití tedy často není zřejmé, na která konkrétní rozhodnutí soud odkazuje. Je mnohdy téměř nemožné ověřit, zda se citovaná rozhodnutí skutečně věnují stejnému problému jako soudní rozhodnutí, které se na ně odkazuje. Nejednoznačné užívání pojmu konstantní judikatury tak může mít za následek rozšíření nedostatečně odůvodněného názoru do praxe jiných soudů. Proto se článek zaměřuje na problémy s tímto pojmem spojené a navrhuje řešení, jak přispět ke zpřehlednění judikatury. Cílem je zvýšit transparentnost používaných sběrných termínů využitím právně-informatického nástroje - citační analýzy. Článek proto představuje vybrané teoretické i praktické metodologické úvahy týkající se citační analýzy, směřující k budoucí praktické aplikaci.
EN
The term of jurisprudence constante is commonly used throughout the Czech jurisprudence. Despite that, the term itself has never been clearly defined. Therefore it is not evident which particular decisions are cited by the court. It is also nearly unverifiable if the case law cited in the court decision really addresses the same problem.Moreover, the misleading use of the term constant jurisprudence can cause the expansion of inadequately reasoned opinion to the practice of other courts. This is the reason why this article discusses the problems connected to the constant jurisprudence and suggests a solution to the problem of how to contribute to the clarification of the case law. The aim is to use a citation analysis tool which would raise the transparency and set clear rules to the field of constant jurisprudence. The paper thus presents both theoretical and practical methodological considerations relating to the citation analysis, leading to a practical implementation in the future.
Contributors
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.7436fa5e-d65d-411b-9de6-08b686e52d25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.