Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 56 | 2 | 122-164

Article title

The work of Karl Kohaut in the context of central european collections

Content

Title variants

CS
Tvorba Karla Kohauta v kontextu středoevropských sbírek

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Karl Kohaut is mainly known as one of the last lutenists and composers for this instrument, which was losing its past glory during the second half of the 18th century. A detail study of his career shows his close relation as musician and civil servant to the imperial family and to count and later prince Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg, with whom he sojourned in Paris in 1750 to 1753. New discoveries of his musical career permit to reevaluate also his muscial output, which ranges from large vocal and instrumental works to chamber and solo instrumental pieces, including today best known lute concertos and chamber music with lute obligato. The most numerous and widespread Kohaut’s works are nevertheless his chamber and orchestral works for strings à 3 and à 4, including divertimentos, sonatas, partitas and sinfonias. Investigating the dissemination of Karl Kohaut’s musical output during his lifetime with a closer view into main collections permits not only to precise his career but also to evaluate his notoriety. The survey of collections going from church and monastic collections to different aristocratic libraries shows the geographical scope of the dissemination of Kohaut’s works as well as it allows to discover principal ways of diffusion. The role of Viennese ateliers of copyists seems to be predominant for the dissemination of Kohaut’s instrumental music. The Breitkopf’s publishing house in Leipzig, generaly considered as one of the most important diffuser of manuscript copies in Central Europe, was only little involved in the dissemination of Kohaut’s works. Only his concertato and chamber lute works were diffused by Breitkopf’s copyists and apparently with only limited coverage. Such situation is probably due also to the high virtuosity of Kohaut’s lute works and to progressive disappearing of lute at that time. The survey of Karl Kohaut’s musical output and its dissemination during his lifetime, as an insight to the ways of diffusion of works of Central-European musicians in 18th century, shows also the notoriety of Kohaut as composer, that merits to be rediscovered as well today.
CS
Karl Kohaut je znám zejména jako jeden z posledních loutnistů a skladatelů pro tento nástroj, který ve druhé polovině 18. století postupně mizel z výsluní. Podrobné studium jeho kariéry ukazuje, že měl jako hudebník a civilní zaměstnanec úzké vazby k císařské rodině a k hraběti a později knížeti Václavu Antonínu z Kounic-Rietbergu, s nímž pobýval v letech 1750–1753 v Paříži. Nové objevy vážící se k jeho kariéře umožňují přehodnotit také jeho hudební tvorbu, jejíž rozsah sahá od velkých vokálně-instrumentálních děl až ke komorním a sólovým instrumentálním kusům, včetně jeho dnes nejznámějších koncertů pro loutnu a komorních děl s obligátní loutnou. Kohautovy nejčetnější a také nejrozšířenější byly však komorní a orchestrální skladby pro smyčce (à 3, à 4), jež zahrnují divertimenta, sonáty, partity a sinfonie. Průzkum šíření děl Karla Kohauta za jeho života spolu s bližším vhledem do hlavních sbírek umožňuje nejen zpřesnit informace o jeho kariéře, ale také zhodnotit jeho věhlas. Přehled sbírek, jež zahrnuje chrámové a klášterní sbírky i různé šlechtické knihovny ukazuje na místní rozsah šíření Kohautových děl a také umožňuje zjistit hlavní způsoby diseminace. Jako stěžejní pro instrumentální hudbu se zde ukazuje role vídeňských kopistických dílen. Naproti tomu Breitkopfovo nakladatelství v Lipsku, které je obecně považováno za jednoho z hlavních šiřitelů opisů hudebnin ve střední Evropě, mělo jen omezený podíl na šíření Kohautovy tvorby. Téměř pouze koncertantní a komorní skladby s obligátní loutnou byly šířeny Breitkopfovými kopisty, a to zřejmě s jen omezeným dosahem. Tuto situaci mohla však zapříčinit i velká interpretační náročnost Kohautových loutnových děl, stejně jako postupný odklon od tohoto nástroje v dané době. Přehled hudební tvorby Karla Kohauta a jejího dobového šíření, odkrývající způsoby šíření repertoáru středoevropských hudebníků v polovině 18. století, ukazuje také na jeho věhlas coby skladatele, který si zaslouží i novodobý zájem.

Year

Volume

56

Issue

2

Pages

122-164

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Hudební věda, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.74912e4c-a03f-4da4-ae7d-4a5a5ac429c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.