PL EN


2010 | 78 | 4 | 460-475
Article title

PROMOTING LITERATURE ON INTERNET (Promocja literatury w Internecie)

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author identifies and characterizes literature promotion forms currently used on the Internet and discusses new types of book and literature promotion which developed on the Internet. A typology of book and literature online promotion is introduced. The paper ends with an analysis of new media and specifically Internet influence on the transformation of book and literature promotion methods.
Year
Volume
78
Issue
4
Pages
460-475
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Magdalena Wojcik, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagiellonski, ul. Gronostajowa 7 , 30-387 Krakow, Poland
References
 • Aoli, Bassam (2008). Komunikowanie się w Internecie - narzędzia, specyfika i właści
wości. W: Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, red. Mirosława Wawrzak-
Cliodaczek. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek; [Wrocław]: Instytut Pedagogiki Uniwer
sytetu Wrocławskiego, s. 11-40.
 • Burtis, Amber (2008). Web 2.0 Trends & the Academic Library: Implications for Pub
lic Services [online]; [dostęp: 12.01.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://
www.slideshare.net/healthscienceslibrarian/the-future-of-web-20-and-academic-
librariesPsrc=relatednormalfisrel = 1899749 >.
 • Castells, Manuel (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.
 • Cisek, Sabina (2008). Problematyka metodologiczna w internetowych platformach
 dzielenia sie wiedzą (knowledge-sharing communities). Wybrane aspekty [online];
 [dostęp: 8.0L2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.slideshare.net/sabi-
nacisek/problematyka-metodologiczna-w-intemetowych-platformach-dzielenia-si-wiedz-
knowledgesharing-communities-wybrane-aspekty-presentation>.
 • Crowley, Mary Joan (2009). Web 2.0 and libraries [online]; [dostęp: 12.01.2010]. Dostępny
 w World Wide Web: <http://eprints.rclis.org/15948/>.
 • Cywińska-Milonas, Maria (2002). Błogi (ujęcie psychologiczne). W: Liternet, literatura
 i Internet. Kraków: Rabid, s. 95-109.
 • Derfert-Wolf, Lidia (2007). Błogi i RSS dla bibliotekarzy i bibliotek. Biuletyn EBIB [online];
 [dostęp: 12.01.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ebib.info/2007/88/a.
php?derfert>.
 • Dunin, Janusz (1998). Pismo zmienia świat: czytanie, lektura, czytelnictwo. Warszawa; Łódź: Wydaw. Naukowe PWN.
 • Goban-Klas, Tomasz (2005). Cywilizacja medialna: geneza, ewolucja, eksplozja. War¬
szawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne.
 • Goban-Klas, Tomasz (2006). Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy,
 radia, telewizji i Internetu. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.
 • Góralska, Małgorzata (2008). Rewolucja medialna jako czynnik rozwoju komunikacji pi
śmienniczej. W: Media i społeczeństwo: nowe strategie komunikacyjne, red. nauk.
Marek Sokołowski. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, s. 34-35.
 • Hewitt, Hugh (2005). Blog: Understanding the information reformation that’s chang
ing your word [online]; [dostęp: 08.01.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://
www.google.com/books ?hl = plSslr=8sid=lfveI4ppj0sC&oi=fnd86pg= PR986dq=blog
&ots=4UQLWUWYSy&sig= GC_bbS3 LYCbSNm Y40f-W 1 Fi WsLM#v=onepage-
&q=86f= false >.
 • Jarosz, Bożena (2006). Liternet - sztuka, moda czy konieczność? Polskie powieści hi
pertekstowe w sieci, [online]; [dostęp: 07.01.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http ://www.up.krakow.pl/ktime/ref2006/Jarosz. pdf>.
 • Koszowska, Agnieszka (2008). Internet (Web) 2.0 - możliwości dla bibliotek publicznych
[online]; [dostęp: 07.01.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.slideshare.
net/AgaK'internet-web-20-moliwoci-dła-bibliotek-pubłicznych-presentation>.
 • Marecki, Piotr (2002). Liternet, literatura i internet. Kraków: Wydaw. „Rabid”.
 • McQuail, Denis (2007). Teoria komunikowania masowego. Warszawa: Wydaw. Naukowe
 PWN.
 • Nowak, Tomasz (2004). Wolność książki, czyli bookcrossing po polsku. "Notes Wydawniczy", 
nr 4, s. 28-30.
 • Passant, Alexandre (et. al) (2008). Microblogging; A Semantic and Distributed Approach
[online]; [dostęp: 06.01.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.semantic-
scripting.Org/SFSW2008/papers/l1.pdf>.
 • Pessel, Włodzimierz Karol (2002). Stygmat szuflady a poetyka liternetowego banalizmu.
 W: Liternet, literatura i internet. Kraków: Wydaw. „Rabid”, s. 28-45.
 • Piotrowski, Mariusz (2008). Sieć 2.0 i Kultura 2.0 - specyfika nowego podejścia do komuni
kacji w Internecie. W: Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym. Red. Mirosława
 Wawrzak-Chodaczek. Toruń: Wydaw. Adam Marszalek; [Wrocław]: Instytut Pedagogiki
 Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 85-95.
 • Preece, J., D. Maloney-Krichmar, C. Abras (2003). History and emergence of online
communities. In: Encyclopedia of Community, red. B. Wellman [online]; [dostęp:04.01.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ifsm.umbc.edu/~preece/
paper/6%20Final%20Enc%20preece%20et%20al.pdf>.
 • Przywara, Barbara (2005). Człowiek w sieci. Socjologiczne ujęcie więzi wirtualnych. W: 
Oblicza Internetu: Internet a globalne społeczeństwo informacyjne. Red. nauk. Marek
 Sokołowski. Elbląg-Biskupiec: Wydaw. „Algraf”, 2005, s. 305-315.
 • Radlińska, Helena (1946). Książka wśród ludzi. Warszawa: Wydaw. Warszawska Spółdzielnia
 Księgarsko-Wydawnicza „Światowid ”.
 • Rheingold, Howard (1993). The Virtual Community: Homesteading on the Electronic
Frontier [online]; [dostęp: 03.01.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.
rheingold.com/vc/book/>.
 • Siuda, Piotr (2008). Wpływ Internetu na rozwój fandomów, czyli o tym, jak elektoroniczna 
sieć rozwija i popularyzuje społeczności fanów. W: Media i społeczeństwo: nowe stra
tegie komunikacyjne. Red. nauk. Marek Sokołowski. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 
s. 239-256.
 • Sokołowski, Marek (2008). Nowy paradygmat komunikacyjny. W: Oblicza Internetu: Opus
 Universale: kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie internetu. Red. nauk.
 Marek Sokołowski. Elbląg: Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 5-6.
 • Stachura, Krzysztof (2008). Serwisy społecznościowe w perspektywie światów społecznych.
W: Media i społeczeństwo: nowe strategie komunikacyjne. Red. nauk. Marek Soko
łowski. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, s. 343-353.
 • Wallace, Patricia (2001). Psychologia Internetu. Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”.
 • Zhiyong Zhang; Olfa Nasraoui (2009). Profile-Based Focused Crawling for Social
 Media-Sharing Websites [online]; [dostęp: 04.01.2010]. Dostępny w World Wide
 Web: <http://www.hindawi.eom/journals/ivp/2009/856037.html>.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
10PLAAAA089621
YADDA identifier
bwmeta1.element.753dab15-c9d5-3838-96b7-ed6affbb3b76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.