Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2009 | 35 | 1 | 217-234

Article title

Górny Śląsk – przypadek szczególnego pogranicza

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Upper Silesia – the case of a special borderland

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
For centuries Upper Silesia was a borderland between Polish and German national ecumenes. As a political periphery, Upper Silesia became the key economic region in the 19th century. After World War II this region became a part of Poland and was subjected to various forms of political activity. The paper discusses many general aspects of this politics, for example population migrations, expulsion of the Germans, 'de-germanization', verification, depreciation of the Silesian and German culture, prohibition of school instruction in German or reforms of the administrative division. Further on the authors discuss key processes of resistance and areas of conflict which supported the survival of the region of Upper Silesia and its regional culture. At present the processes of assimilation and establishing internal homogeneity of the culture of Upper Silesia , although different in nature, are still visible in Poland.

Journal

Year

Volume

35

Issue

1

Pages

217-234

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gerard Kosmala, Uniwersytet Wroclawski, Instytut Geograficzny, Zaklad Geografii Regionalnej i Turystyki, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroclaw, Poland

References

 • „Ziemie Staropolskie”, tom V Górny Śląsk, Poznań 1959.
 • Atlas Geograficzny dla klasy IV, PPWK, Warszawa 1973.
 • Bahlcke J., Śląsk i Ślązacy, Warszawa 2001.
 • Berlińska D., Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim, [w:] Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku, red. B. Berdychowska, Warszawa 1998.
 • Berlińska D., P. Madajczyk, Mniejszość niemiecka w Polsce, [w:] Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku, red. B. Berdychowska, Warszawa 1998.
 • Bogaczewicz A., S. Krzyżanowska, Represje wobec kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. 1945-1989, Wrocław 2004.
 • Eberhardt P., Między Rosją a Niemcami, Warszawa 1996.
 • Eidheim H., When Ethnic Identity Is a Social Stigma, [w:] F. Barth (ed.), Ethnic Groups and Boun-daries, Prospect Heights 1998.
 • Heffner K., S. Lesiuk, Ekonomiczne i społeczne skutki podziału Górnego Śląska w 1922 roku, [w:] Podział Śląska w 1922 roku. Okoliczności i następstwa, red. A. Brożek, T. Kulak, Wrocław 1996.
 • http: //www.rasslaska.org/ras/po//dzialalnosc/02a/0205manipulacjespisowe.htm
 • Jałowiecki S. (red.), Biała księga obrony województwa opolskiego A.D. 1998, Opole 1998.
 • Jankowiak S., Wysiedlenie i emigracja ludności niemieckiej w polityce władz polskich w latach 1945-1970, Warszawa 2005.
 • Jerczyński D., Historia narodu śląskiego, Zabrze 2003.
 • Kosmala G., Konflikt o pomniki żołnierzy niemieckich poległych podczas I i II wojny światowej rozgrywający się w województwie opolskim w la¬tach 1992-2004, Wrocław 2007.
 • Kosmala G., Śląski region kulturowy, [w:] Piastowsko-komunistyczna satysfakcja? Obchody rocznic historycznych i świat państwowych na Śląsku po II wojnie światowej, red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, Wrocław 2008.
 • Koter M., Kresy państwowe – geneza i właściwości w świetle doświadczeń geografii politycznej, Warszawa 1997.
 • Kozak B., Obecna sytuacja mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku, [w:] Wielokulturowość - problem czy bogactwo, red. D. Berlińska, T. Schäpe, Gliwice 1994.
 • Kuzniecow J., W mojej małej ojczyźnie. Górny Śląsk, Wyd. Demart, Warszawa 2003.
 • Linek B., „Odniemczanie” województwa śląskiego w latach 1945-1950 w świetle materiałów wojewódzkich, Opole 1997.
 • Linek B., Realizacja idei polskiego państwa narodowego na Górnym Śląsku po II wojnie światowej, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 1998, z. 12-13.
 • Markowski S., Ziemie Zachodnie i Północne Polski, Warszawa 1961.
 • Martinez O. J., The dynamics of border interaction. New approaches to border analysis, [w:] C. H. Schofield (ed.), Global boundaries. World boundaries, vol. 1, London – New York 1999.
 • Matelski D., Niemcy w Polsce w XX wieku, Warszawa-Poznań 1999.
 • Miodek J., Śląska ojczyzna polszczyzna, Katowice 1991.
 • Misztal J., Weryfikacja narodowościowa na Śląsku Opolskim, Opole 1984.
 • Nałkowski W., Terytorium Polski historycznej jako indywidualność geograficzna, Warszawa 1913
 • Nitschke B., Wysiedlenie czy wypędzenie? Ludność niemiecka w Polsce w latach 1945-1949, Toruń 2004.
 • Pawłowski W., Trzecia wojna pomnikowa, „Polityka”, 5 XII 1992.
 • Pollok E. S., Legendy, manipulacje, kłamstwa prof. F.A. Marka w „Tragedii górnośląskiej” a prawda o Śląsku i powojennej dyskryminacji jego mieszkańców, 1998.
 • Pollok E. S., Śląskie tragedie, 2002.
 • Pszon J., Pomniki nazizmu, „Gazeta Wyborcza”, 27 III 2002.
 • Rauziński R., K. Szczygielski, Społeczna i gospodarcza rola mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim, [w:] Mniejszości op. cit, Opole 1994.
 • Romer E., Polska. Ziemia i państwo. Kilka zagadnień geopolitycznych, Lwów-Warszawa 1939.
 • Sołdra-Gwiżdż T., Między rzeczywistością lokalną i regionalną. Wybrane instytucje społeczne Śląska Opolskiego, Opole 1997.
 • Spis Powszechny 2002, dostępny na: www. stat .gov.pl/katow/37\_PLK\_HTML.htm (9 IX 2008) oraz www.stat.gov.pl/opole/37\_PLK\_HTML.htm
 • Strauchold G., Autochtoni polscy, niemieccy czy. . . Od nacjonalizmu do komunizmu (1945-1949), Toruń 2001.
 • Szczygielski K., Geografia mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Ujęcie ilościowe, Opole 2006.
 • Szmeja M., Niemcy? Polacy? Ślązacy! Rodzimi mieszkańcy Opolszczyzny w świetle analiz socjologicznych, Kraków 2000.
 • Szmeja M., Polacy, Niemcy czy Ślązacy? Rozważania o zmienności identyfikacji narodowej Ślązaków, [w:] Mniejszość niemiecka w Polsce i Polacy w Niemczech, red. Z. Kurcz, W. Misiak, „Socjologia XVI”, Wrocław 1994.
 • Śmiełowska M., Doświadczenia etniczności w szkołach opolskich, [w:] Inni swoi. Studia z problematyki etnicznej, red. D. Berlińska, K. Frysztacki, Opole 1999.
 • Świercz M., Polska policja wszczęła postępowanie w sprawie pomnika żołnierzy III Rzeszy, „Gazeta Opolska”, 1 VIII 2008.
 • Świercz M., Rzesza opolska, „Wprost”, 9 II 2003.
 • Urban T., Niemcy w Polsce, Opole 1994.
 • Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r., dostępna na: http://www.mswia.gov.pl/wai/pl/178/2958/
 • www.wojewodztwoslaskie.eu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA085815

YADDA identifier

bwmeta1.element.77381c89-6863-3608-af11-e03c1e6dc55d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.