Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | LXIV | 6 | 480-496

Article title

Between documentation, Iimagination and propaganda : religious violence in prints showing the plundering of monasteries in Prague 1611

Content

Title variants

CS
Mezi dokumentem, imaginací a propagandou : náboženské násilí v grafikách zobrazujících plenění klášterů v Praze roku 1611

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This article focuses on a series of prints that depict attacks on Roman Catholic monasteries in the Prague Old and New Towns and the violence inflicted on monks in connection with the Passau invasion of Prague in 1611. Making use of new cultural and historical approaches that see art works of this type as a medium of communication in the Early Modern Period, they monitor the problem of the authority of the image as a historical source, and the relationship of the image to historical reality. The authors have created a chronological sequence of these propagandist prints, endeavouring to identify their original purpose, the intentions of the potential commissioners, and the context of their reception in a society divided into denominations. These prints are exposed in the text as an instrument of visual manipulation intended to persuade the viewer of a certain interpretation of events, and to be an effective argument in the denominational conflict. The basis of the article is a detailed analysis of the individual prints and their related pictorial sources, and of their visual field and the visual accents that correspond to the intentions and background of those who commissioned them, clearly from a Roman Catholic environment. It is possible to deconstruct from these ‘direct’, ‘documentary’ sources ‘faithfully’ portraying reality – as the prints were previously regarded – various motivations on the Catholic side: for example, an attempt to glorify and canonise the murdered monks and to denounce the offenders as heretics, through accentuation on elements of carnival and the visual topoi of blasphemy, as well as a transformation of the lens through which the events are portrayed under the influence of the new visual sensitivity of Catholicism. The authors place these prints in the context of propagandist leaflets with a denominational theme, discussing aspects of the way the image/leaflet functioned as documentation and the authority of an image that relies on an illusion of truth and authentic evidence.
CS
Článek věnuje pozornost sérii grafik, které zachycují napadení katolických klášterů na Starém a Novém Městě pražském a násilí páchané na mniších v reakci na vpád Pasovských do Prahy roku 1611. S pomocí optiky nových kulturněhistorických přístupů, nahlížejících výtvarná díla tohoto typu jako média komunikace v raném novověku, sleduje problém autority obrazu jako historického pramene a vztah obrazu k historické skutečnosti. Autoři vytvářejí chronologickou řadu těchto propagandistických tisků a snaží se identifikovat jejich původní účel, záměry možných objednavatelů a kontext jejich recepce v konfesionalizované společnosti. Text odhaluje tyto tisky jako nástroj vizuální manipulace, která má diváka přesvědčit o určitém výkladu události a být účinným prostředkem argumentace v konfesním konfliktu. Základem práce je detailní rozbor jednotlivých tisků a příbuzných obrazových pramenů, jejich vizuálního pole a vizuálních akcentů, které vypovídají o intencích a zázemí jejich objednavatelů pocházejících jednoznačně z katolického prostředí. Z „bezprostředního“, „dokumentárního“ pramene zobrazujícího „věrně“ skutečnost, jak byly tyto tisky dosud nahlíženy, lze dekonstruovat různé motivace katolické strany, například snahu o glorifikaci a kanonizaci zavražděných mnichů nebo difamaci pachatelů jako heretiků pomocí akcentů na prvky karnevalu a vizuální topoi blasfemie, ale i proměnu optiky zobrazení události pod vlivem nové katolické vizuality. Autoři zasazují tyto grafiky do kontextu propagandistických letáků s konfesní tematikou a zamýšlí se nad aspekty fungování obrazu-letáku jako dokumentu a nad autoritou obrazu opírající se o iluzi pravdivosti a autentického svědectví.

Keywords

Journal

Year

Volume

Issue

6

Pages

480-496

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.7790dcb5-b4d9-4890-99e6-d16757dd7b65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.