PL EN


2014 | 62 | 4 | 527-548
Article title

K estetickému myšlení Roberta Kalivody : Kapitola z archeologie českého marxismu

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Autor studie metodou archeologické deskripce, inspirované koncepcí Michela Foucaulta, přibližuje estetické myšlení marxistického teoretika Roberta Kalivody (1923−1989). Studie se soustředí zvláště na analýzu Kalivodova textu „Dialektika strukturalismu a dialektika estetiky“, který tvoří první část jeho knihy Moderní duchovní skutečnost a marxismus (1968). Kalivoda patřil spolu s Karlem Kosíkem či Ivanem Svitákem ke generační skupině marxistických filozofů, kteří od druhé poloviny 50. let usilovali o otevření marxismu kritickým podnětům a postupně také jiným, nemarxistickým metodologiím. Estetické uvažování R. Kalivody se rozvíjelo na křižovatce dvou diskurzů: marxistického a strukturalistického. Prostřednictvím strukturalismu Kalivoda kritizuje hegelovské založení marxistické estetiky a princip „odrazového čtení“ − zdůrazňuje znakovou povahu uměleckého díla. Z druhé strany marxismus slouží Kalivodovi jako nástroj kritiky strukturalismu tam, kde se podle Kalivody koncepce Jana Mukařovského odklání od radikálně formalistického hlediska a přimyká se – nežádoucím směrem − k inspiracím fenomenologickým. Kalivoda neusiloval o historickou rekonstrukci teoretického vývoje strukturalismu, nýbrž předložil vlastní interpretaci tohoto vědeckého názoru. Kalivodovo úsilí bylo neseno filozofickým záměrem destrukce metafyziky a vytvoření postmetafyzické dialektické teorie. Studie se snaží Kalivodovo estetické myšlení zařadit do kontextu mimo jiné pomocí krátkých komparací s dobovým strukturalistickým myšlením 60. let, konkrétně s pojetími Květoslava Chvatíka a Milana Jankoviče.
EN
Using the method of archeological description and inspired by the ideas of Michel Foucault, the author of this study presents the aestethics thinking of Marxist theorist Robert Kalivoda (1923-1989). This study focuses particularly on an analysis of Kalivoda´s text „Dialektika strukturalismu a dialektika estetiky“ – „The dialectic of structuralism and the dialectic of aesthetics“, which makes up the first part of his book „Moderní duchovní skutečnost a marxismus“ – „Modern intellectual reality and Marxism“ (1968). Together with Karel Kosík and Ivan Sviták, Robert Kalivoda belonged to a generational group of Marxist philosophers who from the latter half of the 1950s endeavoured to open up Marxism to critical stimuli as well as to other non-Marxist methodologies over the course of time. Kalivoda´s aesthetic thinking developer at the crossroads of two discourses: Marxist and structuralist. Using structuralism Kalivoda criticizes the Hegelian foundation of Marxist aesthetics and the principle of „reflective reading“ – while stressing the semiotic nature of the artistic work. On the other hand Kalivoda also uses Marxism as an instrument for criticizing structuralism wherever he believes that Jan Mukařovský diverges from a radically formalistic standpoint and espouses phenomenological inspiration in an undesirable manner. Kalivoda was not attempting a historical reconstruction of the theoretical development of structuralism, but he was presenting his own interpretation of this scholalry view. Kalivoda´s efforts were motivated by the philosophical aim of destroying metaphysics and creating a post-metaphysical dialectical theory. This study attempts to set Kalivoda´s aesthetic thought in context inter alia by means of short comparisons with 1960s structuralist thinking, particularly with the ideas of Květoslav Chvatík and Milan Jankovič.
Year
Volume
62
Issue
4
Pages
527-548
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
  • Česká literatura, redakce, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.7846d175-b06f-44a1-b5e3-387028b1405d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.