PL EN


2008 | 57 | 1 | 225-248
Article title

Przywiązanie do miasta

Content
Title variants
EN
Urban Community Attachment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dobie procesów globalizacji, rzucających nowe światło na kwestię terytorialnych postaw społecznej solidarności, interesującym wydaje się określenie czynników, które posiadają decydujące znaczenie w kształtowaniu więzi jednostki z jej miejscem zamieszkania. Problematyka więzi z terytorium nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza w odniesieniu do środowiska miejskiego, w dużo większym stopniu podatnego na zachodzące zmiany. Głównym celem niniejszego artykułu jest wskazanie dominujących typów przywiązania mieszkańców do swojego miasta oraz określenie korelatów ich występowania w badanej zbiorowości mieszkańców Łodzi.
EN
In the days of globalization throwing new light on the issue of the territorial attitude of social bonds and the social solidarity, determination of factors which are essential in the process of creation of the bonds of the individuals with their places of residence seems to be very interesting. The problem of the bonds of individuals with the territory grows in importance especially with reference to the urban environment which is much more receptive to occurring transformation. The main goal of the article is the presentation of prevailing types of the attachment of residences to their area of living as well as definition of the correlates of their occurrence in the investigated community of Lódz residences.
Year
Volume
57
Issue
1
Pages
225-248
Physical description
Document type
ARTICLE
Dates
published
2008
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
 • A. Michalska-Zyla, Uniwersytet Lódzki, Instytut Socjologii, ul. Rewolucji 1905r. 41/43, 90-214 Lódz, Poland
References
 • Bauman Z. [1997], Glokalizacja, czyli komu globalizacja, a komu lokalizacja, [w:] „Studia Socjologiczne” nr 3.
 • Bryden J. M. [1994], Towards Sustainable Rural Communities: from Theory to Action, [in:] Bryden J. M. (ed), Towards Sustainable Rural Communities, Guelph: University School of Rural Planing and Development.
 • Florida R. [2002], The Rise of the Creative Class, New York: A Member of the Persens Books Group.
 • Frykowski M. [2003], Struktura społeczno-przestrzenna miasta Łodzi, [w:] „Studia Regionalne i Lokalne” nr 4, Warszawa: Euroreg.
 • Jacher W. [1987], Więź społeczna w teorii i praktyce, Katowice: UŚ.
 • Jakubczak F. [1969], Więź mieszkańców z miastem, [w:] Nowakowski S. (red.), Warszawa. Socjologiczne problemy stolicy i aglomeracji, Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Jałowiecki B. [1989], Rozwój lokalny, Warszawa: UW.
 • Jałowiecki B. [2000a], Społeczna przestrzeń metropolii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kasarda J. D., Janovitz M. [1974], Community Attachment in Mass Society, [in:] “American Sociological Review” vol. 39.
 • Kryczka P. [1974], Adaptacja ludności napływowej do społeczności uprzemysłowionego miasta, [w:] Nowakowski S. (red.) Przemiany miejskich społeczności lokalnych w Polsce, Warszawa: PWN.
 • Leszkowicz-Baczyńska Ż. [2001], Zbiorowość miejska Zielonej Góry, [w:] Leszkowicz-Baczyńska Ż., Machaj I., Zdulski M. (red.), Zielona Góra. Socjologiczne studium miasta i jego mieszkańców, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Lewicka M. [2004], Identyfikacja z miejscem zamieszkania mieszkańców Warszawy: determinanty i konsekwencje, [w:] Grzelak J., Zarycki T., Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej, Warszawa: Scholar.
 • Machaj I. [2001], Wprowadzenie, [w:] Leszkowicz-Baczyńska Ż., Machaj I., Zdulski M., (red.), Zielona Góra. Socjologiczne studium miasta i jego mieszkańców, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Malikowski M. [1984], Więź mieszkańców z miastem. Studium socjologiczne na przykładzie społeczeństwa miasta Rzeszowa, Rzeszów: Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie.
 • Marody M., Giza-Poleszczuk A. [2004], Przemiany więzi społecznych, Warszawa: Scholar.
 • Merton R. [1982], Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa: PAN.
 • Olubiński A. [1991], Identyfikacja z własną miejscowością oraz możliwości samorealizacji mieszkańców małego miasta, [w:] „Studia Socjologiczne” nr 1-2.
 • Prawelska-Skrzypek G. [1989], Miasta o niezharmonizowanym rozwoju w świadomości mieszkańców (na przykładzie miast polskich), Rozprawy Habilitacyjne, nr 204, Kraków: UJ.
 • Sadowski A. [1999], Identyfikacja terytorialna Polaków na pograniczach, [w:] Gorzelak G., Szczepański M., Zarycki T. (red.), Rozwój, region, społeczeństwo, Warszawa: UW.
 • Starosta P. (red) [1998], Zbiory uczestnictwa lokalnego a struktura społeczna w zbiorowościach terytorialnych. Raport z badań. Grant 1H01F 01609. Maszynopis IS UŁ.
 • Starosta P. [1995], Poza metropolią, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Starosta P. [2000], Globalizacja i nowy komunitaryzm, [w:] „Kultura i Społeczeństwo” nr 3.
 • Starosta P. [2001], Więź społeczna w peryferyjnych miastach Europy Centralnej i Wschodniej. Uczestnictwo czy wykluczenie?, maszynopis IS UŁ.
 • Starosta P. [2003], Fragmentaryzacja więzi społecznej i rekonstruowanie wspólnoty w dobie globalizacji, [w:] „Przegląd Socjologiczny” nr LII/2.
 • Stasiak H. [1982], Socjologiczne poznanie miasta, Warszawa: IFiS PAN.
 • Turowski J. [1974], Uwarunkowania identyfikacji mieszkańców z osiedlem – na podstawie badań, [w:] Nowakowski S. (red), Przemiany miejskich społeczności lokalnych
 • w Polsce, Warszawa: PWN.
 • Turowski J. [1995], Więzi społeczne w grupie [w:] Starosta P. (red.), Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne. Studia i szkice socjologiczne dedykowane prof. W. Piotrowskiemu w 70 rocznicę urodzin, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Wellman B., Carrington P.J., Hall A. [1988], Networks as personal community, [in:] Wellman B., Berkovitz S.D. (eds), Social Structures. A Network Approach, Cambridge; University Press.
 • Wierzbicki Z. T. [1973], Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych, [w:] Wierzbicki Z. T. (red.), Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych, Wrocław: Wydawnictwo im. Ossolińskich.
 • Wirth L. [1964], Urbanism as a Way of Life, [in:] Reiss A.J. (ed.), Louis Wirth on Cities an Social Life, Chicago – London.
 • Znaniecki F. [1931], Miasto w świadomości jego obywateli, Poznań: Polski Instytut Socjologiczny,
 • Znaniecki F., Ziółkowski J. [1984], Czym jest dla ciebie miasto Poznań?, Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
09PLAAAA05783
YADDA identifier
bwmeta1.element.7914a9e1-588c-3e85-8dc4-3a6d2494f28a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.