Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 68 | 2 | 163-175

Article title

Hegelova filosofie náboženství jako typ moderní gnóze

Content

Title variants

EN
Hegel’s philosophy of religion as a type of modern gnosis
DE
Hegels Religionsphilosophie als Typ einer modernen Gnosis

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Autor řeší otázku Hegelova pojetí vztahu mezi filosofií a náboženstvím (především křesťanským). Pramenem jsou mu Hegelovy Přednášky o filosofii náboženství (1827). V první části načrtává Hegelovo pojetí tohoto vztahu na základě obecných principů jeho filosofie náboženství. V druhé části se pokouší podat klasifikaci různých pojetí vztahu filosofie a náboženství a klade si otázku, ke kterému z nich je možno Hegelovo pojetí zařadit. Ve třetí části ukazuje, že je Hegelovo pojetí třeba považovat za moderní gnózi, tj. za soustavu, která přeměňuje křesťanské náboženství v součást filosofické soustavy, jež je v logickém sporu s ortodoxním pojetím nauky víry. Svou tezi potvrzuje přihlédnutím k té části Hegelových přednášek, jež pojednává o „dokonalém náboženství“ čili o křesťanství.
EN
n the article, the author addresses the question of Hegel’s concept of the relationship between philosophy and religion (especially Christianity). His source is Hegel’s Lectures on the Philosophy of Religion (1827). In the first part, he sketches Hegel’s concept of this relationship based on the general principles of Hegel’s philosophy of religion. In the next part, he tries to classify the various conceptions of the relationship between philosophy and religion and asks into which of them it is possible to place Hegel’s concept. In the last part, he shows that Hegel’s concept must be considered to be a modern gnosis, i.e. a system that transforms the Christian religion into a part of a philosophical system that exists in logical contradiction with the orthodox conception of the doctrine of faith. He confirms his thesis by giving consideration to that part of Hegel’s lectures which discuss “perfect religion”, which is to say, Christianity.
DE
Der Autor befasst sich mit der Frage von Hegels Auffassung der Beziehung zwischen Philosophie und Religion (insbesondere der christlichen Religion). Quelle sind hier Hegels Vorlesungen über die Philosophie der Religion (1827). Im ersten Teil wird Hegels Auffassung dieser Beziehung auf Grundlage allgemeiner Prinzipien seiner Religionsphilosophie skizziert. Im zweiten Teil unternimmt der Autor den Versuch einer Klassifizierung verschiedener Auffassungen zur Beziehung von Philosophie und Religion und stellt sich die Frage, welcher Auffassung Hegel zugeordnet werden könnte. Im dritten Teil wird gezeigt, dass Hegels Auffassung als moderne Gnosis zu verstehen ist, d. h. als System, das die christliche Religion zu einem Bestandteil des philosophischen Systems macht, das sich in einem logischen Streit mit der orthodoxen Auffassung der Glaubenslehre befindet. Seine These bekräftigt der Autor mit Hinblick auf jenen Teil der Vorlesungen Hegels, der sich mit der „vollendeten Religion“ d. h. mit dem Christentum befasst.

Year

Volume

68

Issue

2

Pages

163-175

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Filosofický časopis, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.79eff7dd-5a44-4442-9f8d-13a7b4f87c68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.