Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 13 | 4 | 1-12

Article title

Čítanie kníh vo vzťahu k verbálnej a figurálnej tvorivosti adolescentov

Content

Title variants

EN
Reading books in relation to verbal and figural creativity of adolescents

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
V rámci tohoto výskumu bola pozornosť venovaná zisťovaniu rozdielov vo faktoroch verbálnej a neverbálnej tvorivosti, ktorými sú fluencia, flexibilita a elaborácia medzi čítajúcimi adolescentmi a ich rovesníkmi, ktorí sa tejto aktivite nevenujú, ako aj vplyvu čítania na verbálnu a neverbálnu tvorivosť. Výskumný súbor tvorilo 169 respondentov z druhého stupňa základných škôl, z čoho čitateľov bolo 63 (37,28 %). Chlapcov bolo 89 (52,66 %) a dievčat 80 (47,33 %). Vek respondentov sa pohyboval v rozmedzí 10 až 15 rokov (M= 13,08; SD= 0,82). Dáta boli zozbierané prostredníctvom Torranceho figurálneho testu tvorivého myslenia a upravených testov Guilforda a Torranceho určených na meranie verbálnej tvorivosti. Výsledky poukazujú na to, že medzi čítajúcimi a nečítajúcimi žiakmi sa nachádzajú signifikantné rozdiely vo faktoroch verbálnej a neverbálnej tvorivosti, pričom výnimku predstavuje len figurálna fluencia. Ďalšia analýza poukázala na to, že čítanie má významnejší vplyv na verbálnu tvorivosť v porovnaní s neverbálnou, na ktorú je vplyv minimálny.
EN
The aim of this study was to investigate the existence of prospective differences in factors of verbal and figural creativity, like fluency, flexibility and elaboration, between pupils who read books in their free time and those who do not read. The next aim was to determine the extent of influence of reading in free time on verbal and figural creativity. Totally 169 pupils from elementary schools participated in this research. Number of those who read in their free time was 63 (37,28%). In the group there were totally 89 (52,66%) boys and 80 (47,33%) girls. Participants ranged in age from 10 to 15 years (M= 13,08; SD= 0,82). Data were collected with using Torrance Test of Creative Thinking – figural part and some adapted tasks from tests of verbal creativity from Guilford and Torrance. The results show that there are significant differences between readers and non-readers in verbal and figural creativity. Differences were also demonstrated in the most factors of creativity, the only exception was figural fluency. Further analysis of data showed more significant influence of reading on score in verbal than in figural creativity, where the influence is negligible.

Year

Volume

13

Issue

4

Pages

1-12

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.7aae2865-772d-42e3-a2f9-6ca17c1f0b9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.