Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 63 | 5 | 543-561

Article title

Metakognitivní charakteristika intelektově mimořádně nadaných dětí

Content

Title variants

EN
Metacognitive characteristics of exceptionally intellectually gifted children

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Článek přináší přehled významných poznatků týkajících se metakognice a jejího vztahu k mimořádnému nadání. Vymezeny a stručně popsány jsou základní aspekty metakognice, v souladu s historickým vývojem i s aktuálním pojetím tohoto konstruktu. Následně se text zabývá tím, nakolik se podle reprezentativních zahraničních empirických výzkumů v jednotlivých aspektech metakognice (deklarativních, procedurálních aj.) odlišují nadané děti od běžné populace. Část článku je věnována i stručnému vymezení mimořádného nadání, zejména s ohledem na posun v odborných názorech na povahu tohoto konstruktu: od klasického Termanova pojetí, v němž bylo nadání definováno výhradně na základě mimořádných výsledků dosažených ve standardizovaných inteligenčních testech, k modernějším přístupům, které zohledňují i jiné kognitivní výkony a do jisté míry i mimointelektové faktory, jakými jsou motivace či tvořivost. Další část studie je proto zaměřena na význam metakognice pro nadání chápané jako „rozvíjející se expertnost“, což je pojetí spojené zejména se jménem R. Sternberga. Na závěr jsou shrnuty některé implikace pro diagnostiku a pedagogicko- psychologickou praxi.
EN
The article presents an overview of important knowledge regarding metacognition and its relation to exceptional giftedness. Basic aspects of metacognition are defined and briefly described in accordance with the historical development and current notions of this construct. The following text deals with how much gifted children differ from typical population in particular aspects of metacognition (declarative, procedural, etc.). Part of the article is dedicated to a concise delimitation of exceptional giftedness, mainly in view of the shift in expert opinions concerning the nature of this construct: from the classic Terman´s conception, in which giftedness was defined solely as based on exceptional results in standardized IQ tests, to more modern approaches, which take into account also other cognitive achievements, and to a certain extent even non-intellectual factors such as motivation or creativity. The next part of the study therefore focuses on the significance of metacognition for giftedness viewed as “developing expertise”, which is the conception associated mainly with R. Sternberg. Finally, there is an outline of some implications for assessment and for psycho-educational practice.

Year

Volume

63

Issue

5

Pages

543-561

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.7abdb6fa-92db-4ea1-a800-03c1782ab5df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.