PL EN


2008 | 9 | 235-242
Article title

THE SPHERE OF FREEDOM - THE SPHERE OF COMMUNITY OR THE PERFORMANCE AND MEANING OF MIDSUMMER NIGHT'S DREAM

Title variants
PL
„Przestrzeń wolności” – przestrzeń wspólnoty, czyli se(a)ns nocy letniej
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article focuses at the presentation of the significance of popular culture in the process of creating modern communities. The paper was stimulated by David Gilmour's concert in Gdansk in 2006. Popular culture is not only a sale product as numerous critics of mass media culture see it. The author treats popular culture as space in which most of the society lives and creates or negotiates various meanings. Popular culture (just like folk culture in traditional communities) defines the identity of individuals or groups. The author explains that popular culture forms space for socialisation which is not restricted exclusively to the young generation and hence deserves a pedagogical reflection, free from evaluative prejudices referring to its cultural significance.
Keywords
Year
Volume
9
Pages
235-242
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • W. Jakubowski, Uniwersytet Wroclawski, Instytut Pedagogiki, Zaklad Andragogiki, ul. Dawida 1, 50-527 Wroclaw, Poland
References
 • Antropologia kultury. Wiedza o kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel, M. Pęczak, Warszawa 1995.
 • B e l l D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa 1998.
 • B u r s z t a W.J., Kultura popularna jako wspólnota uczuciowa, „Kultura Popularna” 2002, nr 0.
 • D a d a k-K o z i c k a J.K., Współodczuwanie muzyki jako szansa porozumienia, [w:] Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje, red. A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka, Warszawa 1995.
 • F i s k e J., Understanding Popular Culture, London–New York 1998.
 • J a k u b o w s k i W., Edukacja w świecie kultury popularnej, Kraków 2006.
 • K o c z a n o w i c z L., Wspólnota i emancypacje. Spór o społeczeństwo postkonwencjonalne, Wrocław 2005.
 • K u l i g o w s k i W., Kultura popularna jako źródło tożsamości, „Kultura Popularna” 2002, nr 0.
 • M a c d o n a l d D., Teoria kultury masowej, [w:] Kultura masowa, wyb., przekł., przedmowa C. Miłosz, Kraków 2002.
 • M e a d M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. J. Hołówka, Warszawa 2000.
 • S m o l e ń s k a-Z i e l i ń s k a B., Edukacja muzyczna w szkole wobec współczesności, „Ruch Muzyczny” 2002, nr 2.
 • S t o r e y J., Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, przeł. J. Barański, Kraków 2003.
 • S u l i m a R., Jak pisać o polskiej kulturze popularnej. Przedmowa, [w:] M. C z u b a j, Biodra Elvisa Presleya. Od paleoherosów do neofanów, Warszawa 2007.
 • T ö n n i e s F., Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, przeł. M. Łukasiewicz, wstęp J. Szacki, Warszawa 1988.
 • W i l l i s P.E., Symbolism and Practice. A Theory for the Social Meaning of Pop Music, Centre for Contemporary Cultural Studies, The University of Birmingham, Stencilled Occasional Paper, Sub and Popular Culture Series: SP 13, 1974 (dostępne w Internecie pod adresem http://www2.hu-berlin.de/fpmtexte/willis.htm [07.10.2004]).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
08PLAAAA04919347
YADDA identifier
bwmeta1.element.7b1576f0-6033-37e2-b032-7046d40d49f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.