PL EN


2012 | 60 | 2 | 191-203
Article title

Personálna identita v preferenčnom utilitarizme Petra Singera

Authors
Content
Title variants
EN
Personal identity in the preference utilitarianism of Peter Singer
Languages of publication
SK
Abstracts
SK
Peter Singer sa na základe preferenčného utilitarizmu a jeho metafyzických predpokladov, vychádzajúcich z Lockovho empirizmu a odlišovania človeka a osoby, vyslovuje za potraty, infanticídu, pokusy s embryami a eutanáziu. V tejto stati som poukázal na nedostatočnú argumentáciu Singera a neodôvodnenosť jeho predpokladov vychádzajúcich z empirizmu. Jej hlavným nedostatkom je empirické chápanie pojmu osoby podľa Locka a jej odlíšenie od pojmu človek. Táto definícia osoby ukazuje svoje nedostatky a zakladá sa na quinovskej nesubstančnej ontológii, ktorá však nevie vysvetliť identitu osoby v čase. Preto ju treba nahradiť adekvátnejšou definíciou, ktorá vychádza z potreby substanciálnej ontológie, ktorá zdôvodňuje identitu osoby v spojení konkrétnej duše s konkrétnym telom. Princíp indetnity ľudskej osoby tvorí konkrétna individuálna ľudská duša. Tým som preukázal, že aj bioetické dôsledky Singerovej teórie sú neudržateľné.
EN
Based on his preference utilitarianism and its metaphysical assumptions originating from Locke’s empiricism, and based on distinguishing between the human being and the person, Peter Singer argues in favor of abortion, infanticide, experiments on embryos, and euthanasia. This article points to Singer’s insufficient argumentation and states that his assumptions stemming from empiricism are not justified. The main flaw in Singer’s argumentation consists in his psychological understanding of the concept of the person and its separation from the concept of the human being. His definition of the person has manifests weaknesses and is based on Quine’s non-substantial ontology which is unable to explain personal identity through time. For this reason, it needs to be supplemented by a more adequate definition addressing the need for a substantial explanation of personal identity. Personal identity is established by the connection between a particular soul with a particular body. The human person’s principle of identity is thus guaranteed by a particular human soul. Singer’s bioethical conclusions are thus shown to be indefensible.
Keywords
EN
Year
Volume
60
Issue
2
Pages
191-203
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
  • Filosofický časopis, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.7b63a01a-0033-4a02-85d2-3f0e1d662758
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.