PL EN


Journal
2014 | LXII | 2 | 118-140
Article title

Nově nalezené dílo Karla Škréty  : Sv. Antonín Paduánský s Ježíškem a obrazová výzdoba kostela hybernů na Novém Městě pražském

Content
Title variants
EN
A Newly Discovered Painting by Karel Škréta : St Anthony of Padua with the Infant Jesus and the Painting Decorations in the Church of the Irish Franciscans in the New Town of Prague
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The former Church of the Immaculate Conception of the Virgin Mary at the Monastery of Irish Franciscans in Prague’s New Town district was renowned for the superb decorative paintings in its aisle chapels, which were paid for by benefactors from the high and low Czech nobility. The altar retables and richly stuccoed walls were adorned with paintings and frescos, many of which were done by top artists in Bohemia. One example is a recently discovered altarpiece by Karel Škréta depicting St Anthony of Padua with the Infant Jesus, which originally adorned the altar in the funeral chapel of the family of Losy of Losinthal. After the monastery and church were shut down in 1786, the painting moved to the parish Church of the Birth of St John the Baptist in Čížkov in western Bohemia, where it remained forgotten until archive research carried out by one of the co-authors of this study led to its discovery in 2011. Further extensive research on sources produced new findings on the paintings that originally decorated the Hibernian church as a whole and helped to develop a full appreciation of the significance of Škréta’s body of work. It appears likely that the painting was commissioned along with two other paintings by Škréta that are similar in format, The Baptism of Christ and The Conversion of St Paul, dated to 1659. These two smaller canvases were set in stucco frames over the side entrances into the Losy chapel. The mystical vision of a saint, a popular motif in post-Tridentine iconography, is assessed in the context of Škréta’s work in reference to three preparatory studies; attention is also devoted to the later reception of the painting by Jan Jiří Heinsch. Also discussed are the relations between Karel Škréta and Jan Antonín Losy, Count of Losinthal (circa 1600–1682), who commissioned the work and whose portrait the artist in all likelihood also painted. The article closes with a discussion of the fate of Škréta’s painting from the late eighteenth century to the present day.
CS
Někdejší kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie při klášteře irských františkánů na Novém Městě pražském byl pověstný znamenitou obrazovou výzdobou bočních kaplí, kterou fundovali dobrodinci z řad vysoké i nižší šlechty. Oltářní retábly a štukem bohatě dekorované stěny zdobily obrazy i nástěnné malby, z nichž mnohé – pokud je známo – byly díly předních umělců působících tehdy v Čechách. Takovým případem je i nově identifikovaný obraz sv. Antonína Paduánského s Ježíškem od Karla Škréty, původně zdobící oltář ve funerální kapli hraběcí rodiny Losyů z Losinthalu. Po zrušení kláštera s kostelem roku 1786 se obraz dostal do farního kostela Narození sv. Jana Křtitele v Čížkově v západních Čechách, kde jej zcela zapomenutý na základě archivních rešerší objevila spoluautorka této studie v roce 2011. Rozsáhlý pramenný výzkum přinesl rovněž nová zjištění k původní obrazové výzdobě hybernského chrámu jako celku a napomohl docenit význam Škrétova díla. Zdá se přitom velmi pravděpodobné, že obraz byl objednán společně s dalšími dvěma Škrétovými formátově shodnými obrazy Křest Kristův a Obrácení sv. Pavla, datovanými do roku 1659. Tato dvě menší plátna byla umístěna ve štukových rámcích nad postranními průchody v losyovské kapli. Téma mystické vize světce, které patřilo k oblíbeným tématům potridentské ikonografie, je zhodnoceno v kontextu Škrétovy tvorby, respektive vztaženo k trojici návrhových kreseb; upozorněno je na pozdější recepci obrazu Janem Jiřím Heinschem. Připomenuty jsou rovněž vztahy Karla Škréty s objednavatelem hrabětem Janem Antonínem st. Losym z Losinthalu (kolem 1600–1682), kterého malíř nejspíš i portrétoval. V závěrečném oddílu je pojednáno o osudu Škrétova obrazu od konce 18. století do současnosti.
Keywords
Journal
Year
Volume
Issue
2
Pages
118-140
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.7bcc8c5d-9152-4f60-8cad-6f30c62c8b54
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.