Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 61 | 5 | 502-516

Article title

O význame p-hodnôt : reflexia na silnejúcu kritiku testov významnosti

Authors

Content

Title variants

EN
On the meaning of p-values : criticism of significance tests revisited

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Vo svetle aktuálnej krízy reprodukovateľnosti vedeckého poznania silnie kritika na adresu p-hodnôt ako výstupu procedúry testovania významnosti nulovej hypotézy (tzv. NHST). Totiž intuitívne interpretácie významu p-hodnôt sú spravidla zavádzajúce, keďže p-hodnoty neposkytujú odpovede na otázky, ktoré sa výskumníci zvyknú pýtať, a ich úloha v kontexte štatistickej inferencie je preto výrazne preceňovaná. Príspevok poukazuje na najviac pervazívne nesprávne interpretácie p-hodnôt, ako aj na štatistické dôvody slabej reprodukovateľnosti zistení postavených na prekročení konsenzuálnej hladiny p < 0,05. Zároveň však ponúka kritickú reflexiu na argumenty proti používaniu p-hodnôt a prezentuje pragmatický, no stále rigorózny pohľad na logiku a užitočnosť p-hodnôt.
EN
In the light of the reproducibility crisis, there is a growing criticism of null hypothesis significance testing (NHST) and its output, the p-values. In fact, the intuitive interpretations of p-values are usually misleading because the p-values do not answer the questions that researchers tend to ask and their role in the context of statistical inference is typically grossly overestimated. The aim of this article is to discuss the most pervasive misinterpretations of p-values as well as the statistical reasons for the weak reproducibility of findings based on crossing the p < .05 threshold. On the other hand, the article provides a reconsideration of the arguments against the p-values, while offering a pragmatic, but still rigorous perspective on their logic and usefulness.

Year

Volume

61

Issue

5

Pages

502-516

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.7e08474f-ec43-4505-ada1-817e24c8623e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.