Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 25 | 1-2 | 13-22

Article title

Středoevropský historik Bedřich Loewenstein

Content

Title variants

EN
Central European historian Bedřich

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Autor resumuje životní osudy, a zejména vědeckou dráhu historika Bedřicha Loewensteina, přibližuje oblasti jeho odborného zájmu a intelektuální směřování, připomíná jeho nejdůležitější česky a německy publikované práce a hodnotí jeho přínos. Loewenstein se narodil v roce 1929 v Praze v česko-německo-židovské rodině, ve složitých podmínkách prožil německou okupaci a v roce 1949 začal studovat historii a filozofii na tehdejší Filozoficko-historické fakultě Univerzity Karlovy, ale o dva roky později byl z politických důvodů vyloučen. Později mohl dostudovat historii a v roce 1957 nastoupil do Historického ústavu ČSAV, kde působil až do svého propuštění v roce 1970. Během šedesátých let navázal intenzivní styky se západoněmeckými historiky a dalšími intelektuály a v roce 1969 uspořádal v Praze významné mezinárodní sympozium ''Evropa a fašismus''. Od počátku sedmdesátých nesměl publikovat a zaměstnán byl jako tlumočník a překladatel německého obchodního zastoupení, od roku 1973 velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze. Přestože byl sledován Státní bezpečností, dokázal využít své pozice k vytvoření důležitého spojení domácího disentu se zahraničím pro předávání publikací a dalších materiálů. V roce 1979 přijal nabídku profesury novějších dějin na Svobodné univerzitě v Západním Berlíně, kde setrval do roku 1994 a mohl rozvinout a rozšířit své badatelské zájmy a intenzivně publikovat. Bedřich Loewenstein se dlouhodobě soustředil na německé dějiny v 19. a 20. století, od šedesátých let se kromě toho zabýval ideovými, psychologickými a sociálními předpoklady nacismu, později se orientoval na obecnější problémy krizí dvacátého století, moderny a modernity, občanské společnosti, evropského nacionalismu a civilizace. Dovedl přitom plodně integrovat poznatky a přístupy z dalších sociálních věd – sociologie, sociální psychologie, antropologie, filozofie, politologie a ekonomie. Dlouhodobě a intenzivně působil jako zprostředkovatel pohledů a myšlenek mezi českou, respektive československou a německou historiografií. Jeho práce, psané hutným vědecko-esejistickým stylem, mu zajistily renomé mezi domácími i zahraničními badateli. K jeho hlavním publikacím patří Plädoyer für die Zivilisation (Hamburg, Hoffmann und Campe 1973), Entwurf der Moderne: Vom Geist der bürgerlichen Gesellschaft und Zivilisation (Essen, Reimar Hobbing 1987; česky 1995), Problemfelder der Moderne: Elemente der politischen Kultur (Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1990), My a ti druzí: Dějiny, psychologie, antropologie (Brno, Doplněk 1997; německy 2003). Syntézou Loewensteinova přemýšlení o širokém spektru témat je jeho kniha Der Fortschrittsglaube: Geschichte einer europäischen Idee (Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 2008; česky: Víra v pokrok: Dějiny jedné evropské ideje. Praha, OIKOYMENH 2009).
EN
The author summarizes the life and in particular scientifi c career of historian Bedřich Loewenstein, describes areas of his professional interest and his intellectual orientation, reminds of his most important works published in Czech and German, and assesses his contribution. Loewenstein was born in 1929 in Prague, in a Czech-German-Jewish family, lived through the German occupation in diffi cult conditions, and started studying history and philosophy at what was then the Faculty of Arts and History of the Charles University, but was expelled two years later for political reasons. He was allowed to complete his studies later, and in 1957 started working at the Institute of History of the Czechoslovak Academy of Sciences, where he remained until his dismissal in 1970. He started intensive contacts with West German historians and other intellectuals during the 1960s, and organized an important international symposium, “Europe and Fascism”, in Prague in 1969. Since the early 1970s, he was not allowed to publish and was employed as an interpreter/translator of the trade mission (since 1973 embassy) of the Federal Republic of Germany. Although watched by the State Security, he managed to make use of his position to establish an important connection between domestic dissenters and their supporters abroad, which was used to exchange publications and other documents. In 1979, he accepted an offer of professorship of recent history at the Free University in West Berlin, where he remained until 1994 and where he could develop and expand his research interests and devote himself to intensive publication activities. For a long time, Bedřich Loewenstein was focusing on the German history of the 19th and 20th centuries; since the 1960s, he was also studying ideological, psychological, and social prerequisites of Nazism and later also more general issues of crises of the 20th century, modernism and modernity, civic society, European nationalism, and civilization. In this respect, he was able to integrate approaches and knowledge of other social sciences – sociology, social psychology, anthropology, philosophy, political science, and economy – in a prolifi c manner. He was a long-time and intensive intermediary of views and ideas between the Czech (or Czechoslovak) and German historiographies. His works, written in a concise, scientifi c-essayist style, earned him respect among colleagues both at home and abroad. His principal works include Plädoyer für die Zivilisation (Hamburg, Hoffmann und Campe 1973), Entwurf der Moderne: Vom Geist der bürgerlichen Gesellschaft und Zivilisation (Essen, Reimar Hobbing 1987; in Czech in 1995), Problemfelder der Moderne: Elemente der politischen Kultur (Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1990), My a ti druzí: Dějiny, psychologie, antropologie (Brno, Doplněk 1997; in German in 2003). A synthesis of Loewenstein’s thinking about a broad spectrum of issues is presented in his book Der Fortschrittsglaube: Geschichte einer europäischen Idee (Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 2008; in Czech: Víra v pokrok: Dějiny jedné evropské ideje. Prague, OIKOYMENH 2009).

Discipline

Year

Volume

25

Issue

1-2

Pages

13-22

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Soudobé dějiny, redakce, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 9, 118 40 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.7ead2b89-8919-4ec6-beaa-aa2e83bf447d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.