Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 8 | 3 | 1-13

Article title

Hodnotová orientácia darcov krvi

Content

Title variants

EN
Value orientation of blood donors

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Štúdia bola zameraná na zisťovanie hodnotovej orientácie darcov krvi. Cieľom práce bolo zisťovanie rozdielov v jednotlivých hodnotových orientáciách medzi darcami a nedarcami krvi, prvodarcami a viacnásobnými darcami. Výskumný súbor tvorilo 142 respondentov, 71 darcov krvi a 71 nedarcov krvi. Ako výskumné nástroje boli použité: demografický dotazník vo verzii pre darcov a nedarcov krvi a Dotazník hodnotovej orientácie PVQ 40. Výsledky výskumu potvrdili rozdiely medzi darcami a nedarcami krvi v hodnotovej orientácií moc a úspech, v prospech nedarcov krvi. V súlade s predpokladmi neboli zistené rozdiely medzi darcami a nedarcami krvi v hodnotových orientáciách: stimulácia, hedonizmus, sebaurčenie, tradícia, konformita a bezpečie. Nepotvrdili sa rozdiely medzi prvodarcami a viacnásobnými darcami v hodnotovej orientácií benevolencia a univerzalizmus.
EN
This study was focused on research of the value orientation of blood donors. The aim of this work is to find out the differences in separate value orientations between donors and non-donors, first-time donors and multiple donors. One hundred and forty-two respondents participated in the survey, namely seventy-one blood donors and seventy-one non-donors. A demographic questionnaire for blood donors and non-donors and a PVQ 40 questionnaire of value orientation was used as research tools. The results confirmed the differences towards power and success value orientations between donors and non-donors. As was assumed, the differences between the donors and non-donors in regard to stimulation, hedonism, self-determination, tradition, conformance, and safety value orientations were not confirmed. The differences between first-time donors and multiple donors in benevolence and universalism value orientations were not confirmed.

Keywords

Year

Volume

8

Issue

3

Pages

1-13

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.7f8f4687-fc1e-4654-a4b4-a5dad40c19f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.