Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 105 | 2 | 199-218

Article title

Čas křtu a výběr jména novorozence ve venkovské společnosti 19. století

Content

Title variants

EN
Time of baptism and the selection of a newborn’s name in 19th-century rural society

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Předložený text se věnuje problematice křestní praxe ve venkovském prostředí 19. století na základě kvantitativní analýzy křestních matrik. Studováno bylo 7229 zápisů o křtech provedených v letech 1800–1899 v městečku Nový Rychnov a čtyřech okolních vsích ležících v oblasti Českomoravské vrchoviny. Pozornost se soustředí na otázku prodlevy mezi narozením dítěte a jeho křtem a problematiku obliby křestních jmen. Po celé století byly děti křtěny většinou do týdne po narození, přesto lze konstatovat, že se interval mezi porodem a křtem mírně prodlužoval. Den narození velmi často ovlivňoval i jméno dítěte, stále se udržoval zvyk pojmenovávat podle kalendáře. Výčet nejčastějších jmen odráží přetrvávající oblibu některých barokních světců, ale i pozvolna nastupující módní trendy a vlastenecké cítění.
EN
The essay deals with the issue of baptismal practice in the rural society in the 19th century based on the quantitative analysis of 7229 entries from the parish register of births of the market town of Nový Rychnov and four surrounding villages from 1800–1899. Attention is paid to the interval between the birth and the christening of a child, and to the popularity of names. During the whole century, children were baptized usually in one week after birth, but the interval was slowly prolonging. The day of birth often influenced the name of the child, the custom to christen according to the calendar was still vital. The list of frequently given names reflected the persisting popularity of certain baroque saints, but also new fashionable trends and patriotic sentiment.

Year

Volume

105

Issue

2

Pages

199-218

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Český lid, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.80969014-f451-42ea-a0c2-0bcbc7481d46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.