PL EN


2011 | 4(29) | 62-77
Article title

Teoretyczny namysł, praktyczny zamysł. Impresje wokół teorii socjologicznej i metateorii katolickiej nauki społecznej

Authors
Title variants
EN
Theoretical Reflection and Practical Idea. Impressions around the Sociological Theory and Metatheory of Catholic Social Teaching
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the context of the social sciences and humanities outlines the need to create conditions for dialogue between some disciplines. The article presents one such example: the importance of sociological theory and metatheory of Catholic social teaching. Sociological theories are characterized by diversity, the multiplicity of paradigms, ambiguity. Catholic social teaching is alleged to have too much theory and homogeneity. Assessment relating to both theoretical areas is difficult, but not irrelevant. Good theory provides a basis for properly conducted empirical research. Both in sociology and in Catholic social teaching, the same principles of methodological correctness, and fidelity to its own autonomous methods and research processes. Being different does not exclude dialogue and cooperation for a better understanding of human nature as individuals and as social beings.
PL
W kontekście nauk społecznych i humanistycznych zarysowuje się potrzeba stworzenia warunków do dialogu pomiędzy niektórymi dyscyplinami. Artykuł przedstawia jeden z takich przykładów: znaczenie teorii socjologicznych i metateorii katolickiej nauki społecznej. Teorie socjologiczne cechuje różnorodność, wielość paradygmatów, niejednoznaczność. Katolickiej nauce społecznej zarzuca się nadmiar teorii i homogeniczność. Ocena odnosząca się do obu obszarów teoretycznych jest trudna, jednak nie pozbawiona znaczenia. Dobra teoria daje podstawy dla właściwie prowadzonych badań empirycznych. Zarówno w socjologii jak i w katolickiej nauce społecznej obowiązują te same zasady poprawności metodologicznej, wierność własnym i autonomicznym metodom i procesom badawczym. Odmienność nie wyklucza dialogu i współpracy na rzecz lepszego zrozumienia natury człowieka jako jednostki i jako istoty społecznej.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA10295
YADDA identifier
bwmeta1.element.80f57655-2698-389b-b260-04b37c1e3b71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.