Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 38 | 2 | 159-175

Article title

Pojetí mechanismu v současné teorii vědy

Content

Title variants

EN
The Notion of Mechanism in Current Theory of Science

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Článek podává systematický kritický přehled o pojetí mechanismu v tzv. nové mechanistické filosofii (NMF). Nejdříve je popsán vznik a hlavní principy NMF. Je ukázáno, že NMF vznikla do značné míry jako kritická reakce na, do té doby převažující, logický empirismus. Dále jsou představeny hlavní definiční znaky mechanismu (odpovědnost za daný jev, entity a aktivity a uspořádání), které jsou po té jednotlivě rozebrány. Na závěr jsou diskutovány přednosti a omezení NMF. Je argumentováno, že NMF nabídla novou a realističtější perspektivu na způsob, jakým se věda dělá a jak se dochází k vědeckým objevům. Má i konstruktivní preskriptivní charakter, neboť povzbuzuje vědce k přemýšlení o vysvětlení jevů prostřednictvím mechanismů. Na straně druhé, pro vysvětlení komplexních jevů jsou heuristiky dekompozice a lokalizace, které tvoří jádro „tradičního" mechanistického přístupu, pouze prvotními aproximacemi a je potřeba je doplňovat dalšími, dynamičtějšími přístupy.
EN
The article provides systematic critical review of the notion of mechanism in the new mechanical philosophy (NMP). First, the origins and main principles of NMP are described. It is shown that NMP has originated mainly as a result of critique of logical empiricism. Then the main defining features of mechanism (responsibility for phenomenon, entities and activities, and their organizations) are specified and described in-depth. The article concludes with strong and weak points of NMP. It is argued that NMP provides a new and more realistic perspective on how science is actually realized, and how discoveries happen. It also has constructive normative appeal as it encourages scientists to look for mechanisms that can actually explain some phenomena. At the same time, however, in explaining complex phenomena the heuristics of decomposition and localization must be accompanied by other, more dynamic approaches.

Year

Volume

38

Issue

2

Pages

159-175

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Teorie vědy, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.81ef9a7b-ee14-4427-b5c0-a1c9a2d7f8a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.