PL EN


2012 | 6 | 1 | 12-23
Article title

Postoje ľudí stredného veku k procesom starnutia vo vzťahu k miere ich sebakontroly a starostlivosti o seba

Content
Title variants
EN
The attitudes of middle-aged people towards aging in relation to their level of self-control and of self-care
Languages of publication
SK
Abstracts
EN
The study is linked to our previous research that focused on the analysis of attitudes of middleaged people towards aging in relation to their level of self-control and life satisfaction. The aim of the presented study was to find out the relationship between positive and negative attitudes of middle-aged people towards aging on one side and their level of self-control and self-care on the other. The sample consisted of 121 respondents (82 women and 39 men) between 40 and 50 years of age. Three methodologies were used in the research: RAQ (Gething, 1994, Scale tracing attitudes to processes of aging), Scale of self-control (SCS) (Tangney, Baumeister, Boone, 2004) and questionnaire monitoring the level of self-care (Lovaš, 2010). Analysis consisted of descriptive analysis, correlation analysis and one-way dispersion analysis. The results supported that respondents with negative attitude to aging show lower level of self-control and also lower level of self-care and, vice versa, that respondents with positive attitude show higher level of self-control and self-care – as confirmed by the analysis. The results revealed medium level of relation between self-control and self-care. Generic differences proved true only in the case of self-care.
SK
Prezentovaná štúdia1 sa týka výskumu postojov strednej generácie k procesom starnutia vo vzťahu k miere sebakontroly a celkovej životnej spokojnosti. Naším cieľom bolo zistiť vzťah medzi pozitívnym a negatívnym postojom k starnutiu ľudí v strednom veku a mierou starostlivosti o seba a sebakontrolou. Vzorku tvorilo 121 (39 mužov a 82 žien) respondentov/tiek vo vekovom rozpätí 40 - 50 rokov. Vo výskume boli použité 3 metodiky: RAQ (Gething, 1994, Škála zaznamenávajúca postoje k procesom starnutia), Škála sebakontroly SCS (Tangney, Baumeister, Boone, 2004) a dotazník monitorujúci mieru starostlivosti o seba (Lovaš, 2010). Pri analýze bola použitá deskriptívna štatistika, korelačná analýza a jednovchodová analýza rozptylu. Výsledky ukázali, že respondenti s negatívnym postojom vykazujú nižšiu mieru sebakontroly a v súvislosti s tým aj nižšiu mieru starostlivosti o seba, a naopak respondenti s pozitívnym postojom vykazujú vyššiu mieru sebakontroly a vyššiu mieru starostlivosti - čo analýza potvrdila. Výsledky poukazujú na strednú mieru vzťahu medzi sebakontrolou a starostlivosťou o seba. Rodové rozdiely sa preukázali len v starostlivosti o seba.
Keywords
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
12-23
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • ---
  • ---
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.83b4ebbc-7dd3-49cd-994f-4d095e13ab4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.