Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 156 | 12 | 1109-1123

Article title

K proměnám koncepce vlastnického práva od rakouských ústav do současnosti

Authors

Content

Title variants

EN
On the transformation of the conception of ownership from Austrian constitutions up to the present day

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Příspěvek je věnován proměnám pojmu a ochrany vlastnictví v českých zemích od 19. století do současnosti, zejména problematice nedílnosti, nedotknutelnosti a předmětu vlastnického práva. Z historicko- právní perspektivy budou promýšleny dvě provázané otázky: 1) Jak se za posledních dvě stě let vlastnická úprava vyvíjela a kam směřuje? 2) Je možné a vhodné mluvit o „nedotknutelnosti“ vlastnictví? Můžeme shrnout, že vývoj osciloval mezi „uživatelskou“ a „mocenskou“ koncepcí vlastnictví (uživatelský přístup byl určující do poloviny 19. století a od 50. do 90. let 20. století) a že „nedotknutelnost“ můžeme vztáhnout pouze k majetku vázanému na osobní sféru vlastníka.
EN
The paper deals with the changes of the notion and protection of the ownership in the Czech lands from the 19th century till the present day, especially with the issue of inviolability,inseparability and object of ownership. From the historical legal perspective two questions will be analyzed: 1) How the ownership changed during the last 200 years and towards what it is heading? 2) Is it possible and appropriate to speak about “inviolability” of ownership?We can summarize that the development oscillated between the “user” and the “power” concept of ownership (user concept was determining till the middle of the 19th century and from the 50s to the 90s of the 20th century), and that „inviolability“ can only relate to property tied to personal sphere of the owner.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.83edddbb-4f97-4771-9345-e356479c2241
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.