Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 158 | 8 | 738-752

Article title

Zásada zákonnosti jako limit pro stanovení povinností (nejen) k ochraně veřejného pořádku obecně závaznou vyhláškou obce

Authors

Content

Title variants

EN
Principle of legality as a limit for establishing obligations (not only) to protect public order by a generally binding ordinance of the municipality

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Článek se věnuje výhradě zákona jako limitu pro stanovení povinností obecně závaznými vyhláškami obcí, a to zejména těmi, které sledují zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Pozornost je věnována jednak tomu, v jakých případech a jakým způsobem je, při uplatňování pravomoci obcí stanovit povinnosti obecně závaznou vyhláškou, naplňována výhrada zákona z hlediska ústavního zmocnění podle čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR. A dále tomu, zda je výhrada zákona v těchto případech splněna současně i ve vztahu k principu nullum crimen sine lege s ohledem na to, že porušení povinnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou je přestupkem. Závěry článku se soustředí na střet mezi právem obcí na samosprávu projevovanou vydáváním obecně závazných vyhlášek na straně jedné a právy adresátů povinností stanovených těmito obecně závaznými vyhláškami na straně druhé.
EN
The article deals with the reservation of statutory regulation as a limit for establishing obligations by generally binding ordinances of the municipalities, especially those, which are supposed to protect public order. Attention is paid to the question, how the reservation of statutory regulation is fulfilled within exercising the power of municipalities to establish obligations by generally binding ordinance in terms of constitutional authorization under Article 104 (3) of the Czech Constitution. And, whether the reservation of statutory regulation is fulfilled also in relation to the nullum crimen sine lege principle, having regard to the fact that a breach of the obligation established by a generally binding ordinance constitutes an offence. The conclusions of the article focus on the conflict between the right of municipalities to self-government manifested by generally binding ordinances on the one side and the rights of the addressees of these generally binding ordinances on the other.

Contributors

author
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.84bac54b-796e-4f5e-b076-595c22f0d7ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.