Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 57 | 1 | 135-157

Article title

Współrządzenie i rozwój zrównoważony społeczności lokalnych: przypadki w społeczności wiejskiej

Content

Title variants

EN
Governance and Sustainable Development in Local Communities: Cases from the Rural Area

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest próbą ukazania związków pomiędzy pewnym mechanizmem procesów rozwojowych określanych mianem współrządzenia, a ich charakterem określanym przy pomocy pojęcia rozwoju zrównoważonego. Zasadnicza hipoteza wskazuje, że współrządzenie, rozumiane jako sieć współdziałania obejmująca różne podmioty społeczne jest warunkiem koniecznym do uruchomienia bardziej trwałych, przyjaznych środowisku naturalnemu i wzmacniających więzi społeczne procesów rozwojowych. Dowodów potwierdzających tę hipotezę poszukuje się w analizie trzech programów rozwojowych, wprowadzanych do realizacji w jednej z wiejskich gmin województwa małopolskiego. Badania te prowadzone były jako część projektu pt. „Poznawcze podejście do problematyki rozwoju zrównoważonego na obszarach wiejskich. Dynamika wiedzy eksperckiej i lokalnej” (CORASON) realizowanego w 12 krajach europejskich w ramach 6 Programu Ramowego w latach 2004–2007. Analiza badanych przypadkach prowadzi do konieczności uszczegółowienia sformułowanej na wstępie hipotezy. Pojawienie się sieci podmiotów odpowiedzialnych za formułowanie i implementację poszczególnych projektów nie prowadzi bezpośrednio do zrównoważenia w konkretnym społecznym otoczeniu. Nie zapewnia tego także współwystępowanie obok siebie różnych rodzajów wiedzy, wnoszonych przez uczestniczące podmioty. Istota sprawy leży w szczególnej konfiguracji tej sieci, która zapewnia udział podmiotów odpowiedzialnych za wszystkie trzy wymiary zrównoważonego rozwoju, tj. ekologiczny, ekonomiczny i społeczny.
EN
The article is an attempt to examine some relations between a certain developmental mechanism called as governance and the type of development called as sustainable one. The basic hypothesis stresses that governance conceptualised as a network of cooperating actors seems to be an important pre-condition to initialise more persistent, friendly in an environmental sense as well as strengthening social ties developmental processes. The authors look for some proofs for such a hypothesis in the analysis of three developmental projects implemented in one rural community localized in Malopolska region. This particular investigation has been a part of larger research project called 'A Cognitive Approach to Rural Sustainable Development: The Dynamics of Expert and Lay Knowledge' (CORASON) carried out in 12 European countries under the 6 Frame Programme from 2004 to 2007. The results of the analysis lead to the correction and re-formulation of initial hypothesis. The emergence of the governance network does not lead as such to initialise sustainable development processes in a particular social milieu. Various types of knowledge carried by various actors in governance network do not lead per se to initialize sustainable development processes as well. The basic factor leading to sustainable development seems to lie in a particular configuration of governance network containing various types of actors addressing three main dimensions of sustainable development, namely: environmental, economic and social ones.

Year

Volume

57

Issue

1

Pages

135-157

Physical description

Document type

ARTICLE

Dates

published
2008

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytey Jagielloński
 • Uniwersytet Jagielloński
 • K. Gorlach, Uniwersytet Jagiellonski, Instytut Socjologii, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków, Poland

References

 • Almas R. i Geoffrey L. [2003], Introduction: the global/local problematic, [in:] Almas, Reidar, Geoffrey L. (ed.) Globalization, Localization, and Sustainable Livelihoods, Aldershot: Ashgate, s. 3–21.
 • Banachowicz B. [2007], Public governance – nowe podejście do zarządzania rozwojem lokalnym, [w:] Strahl D. (red), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (nr 1161).
 • Barry J., Dexter B., Dunphy R. [2004], Editor’s introduction, [in:] Barry J., Dexter B., Dunphy R. (eds.), Europe, Globalization and Sustainable Development, London and New York: Routledge, s. 1–12.
 • Bruckmeier K. [2004], CORASON Work Package 2, Theoretical and methodological issues, University of Goeteborg, (niepublikowany maszynopis).
 • Bruckmeier K., Tovey H. [2005], CORASON Work Package 9, Sustainable management of rural resources, University of Goeteborg, (niepublikowany maszynopis).
 • Dibden J., Cocklin Ch. [2005] Sustainability and agri-environmental governance”, [in:] Higgins V., Geoffrey L. (ed.) Agricultural Governance. Globalization and the New Politics of Regulation, London and New York: Routledge, s. 135–152.
 • Ewert J. [2003], Co-operatives to companies: The South African Wine Industry in the Face of Globalization, [in:] Almas R., Geoffrey L. (eds.), Globalization, Localization, and Sustainable Livelihoods, Aldershot: Ashgate, s. 153–169.
 • Higgins V., Geoffrey L. [2005], Introduction: Globalization and agricultural governance, [in:] Higgins V., Geoffrey L. (eds.), Agricultural Governance. Globalization and the New Politics of Regulation, London and New York: Routledge, s. 1–15.
 • Kooiman J. [2003], Governing as Governance, London: SAGE Publications.
 • Levidow L. [2005], Governing conflicts over sustainability, [in:] Higgins V., Geoffrey L. (eds.), Agricultural Governance. Globalization and the New Politics of Regulation, London and New York: Routledge, s. 98–117.
 • Marsden T. [2003], The Condition of Rural Sustainability, Assen: Royal Van Gorcum.
 • McMichael P. [2003], The power of food, [in:] Almas R., Geoffrey L. (eds.), Globalization, Localization, and Sustainable Livelihoods, Aldershot: Ashgate, s. 67–85.
 • Peine E., Mc Michael P. [2005], Globalization and global governance, [in:] Higgins V., Geoffrey L. (eds.), Agricultural Governance. Globalization and the New Politics of Regulation, London and New York: Routledge, s. 19–34.
 • Ray Ch. [2006], Neo-endogenous rural development in the EU, [in:] Cloke P., Marsden T., Mooney P. H. (eds.), Handbook of Rural Studies, London – Thousand Oaks – New Delhi: SAGE Publications, s. 278–291.
 • Tunney J. [2004], The WTO and sustainability after Doha, [in:] Barry J., Dexter B., Dunphy R. (eds.) Europe, Globalization and Sustainable Development, London and New York: Routledge, s. 186–212.
 • Wnuk-Lipiński E. [2005], Socjologia życia publicznego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Wojciechowski E. [2007], Zarządzanie w sektorze publicznym – od modelu tradycyjnego do governance, [w:] Strahl D. (red), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (nr 1161).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
09PLAAAA05786

YADDA identifier

bwmeta1.element.8598c5a7-b80d-3566-a93f-272011588df0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.