Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 6(77) | 69-80

Article title

REMUNERATION IN PRACTICE

Content

Title variants

PL
Wynagrodzenia w praktyce

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie wiodących tendencji w  kształtowaniu systemów wynagradzania z  uwzględnieniem zmian wywołanych przez globalny kryzys finansowy. Na tle trendów światowych przedstawiono obraz wynagradzania w  Polsce i  zarys perspektyw jego rozwoju. Niektóre z  omawianych rozwiązań funkcjonują z powodzeniem oraz są rozwijane już od kilku lat i w  tych przypadkach powoływano się na oryginalne źródła.
EN
The aim of this paper is the presentation of leading tendencies in the shaping of the remuneration system, taking into account changes caused by the global financial crisis. Against a backdrop of world trends, a picture is painted of remuneration in Poland as well as an outline of perspectives of its development. Some of the discussed solutions have been successfully functioning and been subject to development for years. In such cases reference is made to original sources.

Year

Issue

Pages

69-80

Physical description

Document type

ARTICLE

Dates

published
2010-12-15

Contributors

 • Institute of Labour and Social Studies, Warsaw, Poland
 • Barbara Sajkiewicz, The Human Resource Management Department of the Institute of Labor and Social Studies in Warsaw, Poland

References

 • Armstrong M. (2009), Zarządzanie wynagrodzeniami, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Borkowska S. (2009a), Human Resource Management and Innovation in the Business Organization, „Human Resource Management”, nr 2, s. 9-29.
 • Borkowska S. (2009), Przyszłość wynagrodzeń, prezentacja na IV Forum Wynagrodzeń, Kraków.
 • Czajka Z. (2009), Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce, PWE, Warszawa.
 • GUS (2010), Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w I półroczu 2010 r.http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pgwf_zmiany_strukturalne_grup_podmiotow_gn_w_I_pol_2010.pdf
 • Hansen F. (2010a), Currents in Compensation and Benefits, „Compensation & Benefits Review”, maj/czerwiec, vol. 42, nr 3, s. 131-141.
 • Hansen F. (2010b), Currents in Compensation and Benefits, “Compensation & Benefits Review”, lipiec/sierpień, vol. 42, nr 4, s. 203-214.
 • Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja, kontrowersje, aplikacje, PWE, Warszawa.
 • Mercer (2010), U.S. Executive Compensation and Performance survey [http://www.mercer.com/summary.htm?idContent=1375180].
 • Nowy raport z badania Hay Group Changing Face of Reward ujawnia najważniejsze trendy strategii wynagradzania (2010), Wywiad z Nickiem Boulterem z 28 lipca 2010 r. [http://businesscoaching¬mag.pl/nowy-raport-z-badania-hay-group-changing-face-of-reward-ujawnia-najwazniejsze-trendy-strategii-wynagradzania/].
 • Risher H. (2008), Planning and Managing Tomorrow’s Pay Programs : Demographic shifts may trigger deep changes in traditional pay plans, „Compensation & Benefits Review”, lipiec/sierpień, vol. 40, nr 4, s. 30-36.
 • Sedlak K. (2010a), Jak zarządzać wynagrodzeniami w 2010 roku?, [www. wynagrodzenia.pl]
 • Sedlak K. (2010b), V Krakowskie Forum Wynagrodzeń, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3-4, s. 193-195.
 • Urbaniak B., Bohdziewicz P. (2009), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności, raport, IPiSS, Warszawa.
 • Zingheim P.K., Schuster J.R. [2000a], Pay Innovators Right!, „Innovative Leader”, t. 9, nr 10, październik.
 • Zingheim P.K., Schuster J.R. [2000b], Pay People Right! Breakthrough Reward Strategiesto Create Great Companies, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Zingheim P. K., Schuster J. R., 2007, What Are Key Pay Issues Right Now?, „Compensation & Benefits Review”, maj/czerwiec, vol. 39, nr 3, s. 51-55.
 • Zingheim P.K., Schuster J.R., Detrien M.D. [2009], Compensation, Reward and Retention Practices in Fast-Growth Companies Customer Satisfaction, „WorldatWork Journal”, Second Quarter, t. 18, nr 2.
 • 2010-2011 Culpepper Salary Budget & Planning Survey [http://www.culpepper.com]
 • [www.wynagrodzenia.pl].

Notes

PL
To jest polska wersja anglojęzycznego artykułu z numeru 2010 6(77) opublikowana na bezpłatnej płycie CD dołączonej do papierowego wydania numeru 2010 6(77), ISSN 1641-0882.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA09625

YADDA identifier

bwmeta1.element.8692ff48-97b8-3e94-b53d-f1c56b374cd3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.