Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 2(73) | 81-92

Article title

THE MORAL STANCE OF MANAGERS AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE COMPANY

Content

Title variants

PL
Postawy moralne menedzerów a ZZL w przedsiebiorstwie

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Proetyczna orientacja ZZL wydaje się być jakością niedocenianą w polskich przedsiębiorstwach. Jej punktem odniesienia są nie tylko rozwiązania systemowe, lecz także moralne przekonania kadry kierowniczej. Celem artykułu jest prezentacja wstępnych wyników eksploracyjnych badań jakościowych, przeprowadzonych w ramach tematu badawczego „Etyczne standardy przywództwa organizacyjnego polskich menedżerów i przedsiębiorców”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Analizę przeprowadzono na zbiorze 37 wywiadów z menedżerami wyższego szczebla, którzy kierują średnimi i dużymi przedsiębiorstwami w różnych rejonach Polski. Analiza pokazuje bardzo zróżnicowany obraz postaw moralnych polskich menedżerów. Ze względu na postrzeganie przez badanych relacji pomiędzy etyką i zarządzaniem wyróżniono trzy typy postaw: integralizm etyczny, rezydualizm etyczny i amoralizm. Analiza ujawnia także zjawisko krytycznych ocen i negatywnych postaw wobec systemu prawa w gospodarce polskiej.
EN
The pro-ethics orientation seems to be a significantly underestimated quality of the human resource management in Polish companies. Its points of reference are not merely the systemic solutions, but also the moral beliefs of the CEOs. The aim of this article is to present the tentative results of an exploratory qualitative analysis that was conducted within the 'Moral Leadership Standards of Polish Managers and Entrepreneurs' project (financed by the Ministry of Science and Higher Education). The analysis was based on a sample of interviews with 37 CEOs who manage middle- and large-sized companies located in different regions of Poland. Results show a very diverse picture of the moral attitudes of the Polish CEOs. Based on their perceptions of the ethics and management relationship, the following three types of attitudes were distinguished: 'moral integralism', 'moral residualism', and 'immoralism'. Moreover, the results also point to the critical opinions and negative attitudes of CEOs with respect to legal regulations governing the Polish economy.

Year

Issue

Pages

81-92

Physical description

Document type

COMMUNICATION

Dates

published
2010-04-15

Contributors

  • Jerzy Szczupaczynski, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28, 00-927 Warszawa, Poland

References

  • Brown M.E., Trevińo L.K., Harrison D. (2005), Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing, „Organizational Behavior and Human Decision Processes”, nr 97.
  • Burns J.M. (2004), Introduction, [w:] Ciulla J.B. (red.), Ethics, the Heart of Leadership, Praeger, London.
  • Carroll A.B. (1987), In Search of the Moral Manager, „Business Horizons” vol. 30, nr 2, March- April.
  • Gasparski W. i in. (2004), Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym: infrastruktura na rzecz rozwoju etyczności funkcjonującego w Polsce biznesu (wstępny raport z badań), [http://www.cebi.pl/infopage.php?id=29].
  • Gilligan C. (1977), In A Different Voice: Woman’s Conception of the Self and of Morality, „Harvard Educational Review”, nr 47.
  • Kohlberg L. (1969), Stage and sequence: The cognitive-developmental approach to socialization, [w:] Goslin D.A. (red.), Handbook of socialization theory and research, Rand McNally, Chicago.
  • Lewicka-Strzałecka A. (2006), Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
  • Szczupaczyński J. (2009), Kodeks etyczny przedsiębiorstwa jako narzędzie zarządzania, „Przegląd Organizacji”, nr 10.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA080218

YADDA identifier

bwmeta1.element.86948746-1c43-3054-bac8-e5d4e704cdc5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.