Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 155 | 12 | 1074-1091

Article title

Dopad mezinárodních dohod o ochraně investic na pravomoci ČNB

Content

Title variants

EN
Impacts of international investment agreements on activities of the Czech National Bank

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Investiční dohody představují jedinečný typ mezinárodních smluv; ačkoliv jsou uzavírané mezi státy, vznikají na jejich základě práva investorům jako jednotlivcům. Pokud se zahraniční investor domnívá, že došlo ze strany státu k porušení ochrany garantované konkrétní dohodou, má unikátní možnost domáhat se nápravy formou mezinárodní arbitráže vedené přímo proti dotčenému státu. Jednání České národní banky jakožto státního orgánu je podle mezinárodního práva přičitatelné České republice; je tedy možné, že následkem opatření přijatých Českou národní bankou dojde k porušení práv investorů, a tedy k porušení mezinárodního práva. Článek se věnuje jednotlivým případům potenciálního zásahu do nejzásadnějších investičních standardů, zejména ochrany legitimního očekávání a zákazu vyvlastnění bez kompenzace, a to při výkonu pravomocí České národní banky. Na základě této analýzy článek upozorňuje na možná rizika, která mohou v souvislosti s investiční ochranou při činnostech centrálních bank vyvstávat.
EN
The concept of investment agreements is unique to international law.Although such agreements are concluded between states, the rights arising thereunder are granted to investors as individuals. If a breach of any standard guaranteed under the respective agreement occurs, the investor can resort to international arbitration initiated directly against the concerned state.Acts of the Czech National Bank as a state body are attributable to the Czech Republic under international law, therefore its conduct may result in a breach of investment protection and consequently in a breach of international law. The article examines areas of potential violations of the most important investment standards by activities of the Czech National Bank, especially their possible impacts on protection of legitimate expectations and prohibition of expropriation without compensation. On the basis of the analysis, the article points out possible risks which can arise with regards to measures adopted by central banks in the light of international investment law.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.8ae2880b-2ec2-48bb-adfe-e0c1df1f4979
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.