Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 159 | 3 | 249-262

Article title

K ústavnímu požadavku oddělení politických stran od státu : kartelizační prvky českého stranického systému a přímé státní financování

Content

Title variants

EN
Constitutional requirement of separation of political parties from the state : Cartelization elements of the Czech party system and direct state funding

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Článek hodnotí prostřednictvím analýzy návrhů novelizačních zákonů, stenoprotokolů z projednávání těchto návrhů a hlasování o nich chování politických stran při přijímání velkých reforem při nastavování parametrů přímého státního financování politických stran, respektive příspěvku na činnost. Analýza legislativních změn a procesu jejich přijetí je rámována fenoménem kartelizace stranického systému tak, aby v souvislosti s přijímáním legislativních změn u přímého státního financování bylo možné chování politické strany a jejich představitelů označit za kartelizační, či nikoliv. Z provedené analýzy plyne, že politické strany se za každých okolností snaží o navýšení příjmové stránky svých rozpočtů a chovají se jako racionální aktéři, kterým jde o vlastní zisk. K možnosti regulace přímého státního financování tedy rozhodně nepřistupují z konstruktivistického hlediska a nesnaží se o největší možné naplnění ústavních imperativů stran oddělení politických stran od státu.
EN
The text evaluates the behavior of political parties in adopting major reforms in setting the parameters of direct state subvention to political parties through the analysis of draft amending acts, steno-protocols from their discussion and voting on them. The analysis of legislative changes and the process of their adoption is framed by the phenomenon of cartelization of the party system so that in connection with the adoption of legislative changes the behavior of a political party and its representatives can be described as cartel-based or not. The analysis shows that political parties always strive to increase the revenue side of their budgets and act as rational actors for their own profit. Consequently, they do not approach the possibility of regulating direct state funding from a constructivist point of view and do not seek the greatest possible fulfillment of the constitutional imperatives of separation political parties from the state.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.8b7b9b15-1b90-4410-adc7-78b81f5172bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.