Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 62 | 5 | 477-487

Article title

Frankfurtská škála potíží : některé psychometrické charakteristiky české verze

Content

Title variants

EN
Frankfurt Complaint Questionnaire : some psychometric characteristics of the Czech version

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Cíle. Frankfurtská škála potíží je sebehodnotící dotazníkový nástroj pro měření subjektivně vnímaných kognivitních a percepčních poruch u schizofrenie. Cílem sudie bylo ověřit psychometrické vlastnosti české verze dotazníku. Soubor a procedura. Česká verze FBF byla administrována 53 osobám se schizofrení a 53 osobám bez psychiatrické diagnózy. Ze vzorku osob bez psychiatrické diagnózy autoři pomocí náhodného stratifikovaného výběru vybrali 22 osob a 21 z nich byl po dvou týdnech znovu administrován FBF pro zjištění test-retestové reliability. Statisická analýza. Validita byla zkoumána porovnáním hodnot FBF u obou skupin pomocí neparametrického Mann-Whitneyho U testu a Cohenova d koeficientu. Reliabilitu dotazníku FBF autoři ověřovali pomocí Cronbachova alfa, které bylo vypočteno z výsledků u osob se schizofrenií (n = 50), u osob bez psychiatrické diagnózy (n = 53) a u celého souboru (n = 103). Test-retestová reliabilita byla ověřována pomocí Spearmanova korelačního koeficientu. Výsledky. Validita ve smyslu schopnosti testu rozlišovat mezi souborem osob se schizofrení a běžnou populací byla ověřena. Osoby s diagnostikovanou schizofrenií dosahovaly v textu FBF signifikantně vyšších skórů než osoby bez psychiatrické diagnózy (p<0,01). Hodnota Cronbachova alfa potvrdila reliabilitu (r ≥ 0,7) u skupiny osob se schizofrenií ve všech položkách (r = 0,976) i v jednotlivých podškálách. U kontrolní skupiny osob bez psychiatrické diagnózy byla shledána přiměřená reliabilita ve všech položkách (0,945), nikoliv však ve všech podškálách. Test-retestová reliabilita u osob bez psychiatrické diagnózy dosáhla uspokojivé hodnoty ve všech položkách (rho = 0,982). Psychometrické vlastnosti české verze dotazníku jsou srovantelné s verzí originální a s jinými obdobnými zahraničními studiemi.
EN
Objectives. Frankfurt Complaint Questionnaire is a self-assessment questionnaire designed for people with schizophrenia for measuring subjectively perceived cognitive and perceptual disorders. The aim of the study was to verify the psychometric characteristics of the Czech version of the questionnaire. Sample and setting. The Czech version of the FBF was administred to 53 persons with schizophrenia and 53 persons without psychiatric diagnosis. From the sample of people without psychiatric diagnosis, the authors randomly selected 22 people and 21 of them were re-administered FBF after 2 weeks for test-retest reliability. Statistical analysis. Validity was examined by comparing FBF values of two groups using the non-parametric Mann-Whitney U test and Cohen's d doefficient. FBF questionnaaire reliability was verified using Cronbach's alpha, calculated from results in schizophrenic patients (n = 50), in non-psychiatric patients (n = 53) and in the whole sample (n = 103). Test-retest reliability was verified by using Spearman's correlation. Results. Validity in terms of the test ability to discriminate between the sample of persons with schizophrenia and general population was verified. Those with diagnosis schizophrenia achieved in the FBF test significantly higher scores than those without a psychiatric diagnosis (p<0,01). The Cronbach's alpha value confirmed the reliability (r3 ≥ 0,7) for the schizophrenic group overall in all items (r = 0,976), as well as in the individual subscales. In the control group of persons without psychiatric diagnosis, adequate reliability was found overall for all items (r = 0,945), but not in all subscales. Test-retest reliability in persons without psychiatric diagnosis has achieved a satisfactory value overall in all items (rho = 0,982). The psychometric characteristics of the Czech version of the questionnaire are comparable to the original version and other similar foreign studies.

Year

Volume

62

Issue

5

Pages

477-487

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.8bc13ca1-5ac0-4d80-916e-407f161f53c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.