Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 26 | 1 | 32-74

Article title

"Je třeba se poučit'' : vývoj politických struktur organizace Varšavské smlouvy v letech 1985-1989

Authors

Content

Title variants

EN
"We need to learn'' : the development of political structures of the Warsaw treaty organization between 1985 and 1989

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Studie analyzuje fungování politických struktur organizace Varšavské smlouvy v době mezi nástupem generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu Michaila Gorbačova a zhroucením státněsocialistických diktatur ve střední a východní Evropě na konci osmdesátých let, které bylo doposud probádáno pouze povrchně. Na základě výzkumu v českých, německých a polských archivech i studia publikované dokumentace přibližuje nezanedbatelné změny v praktickém chodu politických struktur této organizace, k nimž tehdy došlo. Pokouší se objasnit a zhodnotit podstatu těchto posunů, posoudit je v kontextu předchozího vývoje a nastínit, jaký měly význam pro osud Varšavské smlouvy po roce 1989. Ukazuje, že Gorbačov v organizaci inicioval poměrně výrazné změny, avšak jejich samotnou realizaci málokdy prosazoval asertivně. Větší otevřenost a pobídky vůči spojencům, které přístup sovětského generálního tajemníka charakterizovaly, však zaznamenaly jen částečný úspěch. Na jednu stranu začaly politické struktury Varšavské smlouvy po roce 1985 poprvé v historii aliance stabilně fungovat a staly se místem pro sdílení informací i prezentaci zahraničněpolitických stanovisek či iniciativ členských států, navzdory prohlubující se krizi východního bloku. Na straně druhé však ve fungování politických struktur Varšavské smlouvy přetrvávaly praktické problémy, které zrcadlily slepou uličku, do níž se dostal východní blok jako takový a systém vztahů mezi jeho zeměmi, vybudovaný v předchozích čtyřech desetiletích. Organizaci samotnou se pak před rokem 1989 nepodařilo vnitřně posílit natolik, aby nebyla po zhroucení stávajících politických režimů ve střední a východní Evropě odsouzena k brzkému zániku.
EN
The study analyzes the functioning of political structures of the Warsaw Treaty organization between the advent of Secretary General of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev and the collapse of the state socialist dictatorships in Central and Eastern Europe in the end of the 1989, which has hitherto been examined only superficially. Using results of research in Czech, German, and Polish archives and drawing from studies of published documents, it describes in detail the substantial changes in the day-to-day operation of political structures of the organization, which took place at that time. It attempts to clarify and evaluate the essence of these shifts, to assess them in the context of previous developments, and to outline their significance for the fate of the Warsaw Treaty after 1989. It shows that Gorbachev initiated fairly significant changes in the organization, but he rarely promoted their implementation in an assertive enough manner. However, the greater openness toward and incentives presented to the allies, which characterized the approach of the Soviet Secretary General, were only partly successful. On the one hand, the political structures of the Warsaw Treaty started working in a routine manner for the first time in the history of the organization since 1985, becoming a venue where information was shared and foreign policy viewpoints and initiatives of member states were presented, the deepening crisis of the Eastern Bloc notwithstanding. On the other hand, however, day-to-day problems in the operation of the political structures of the Warsaw Treaty persisted, reflecting the impasse the Eastern Bloc as a whole and the system of relations between its member states, built in the previous four decades, found itself in. Before 1989, the Warsaw Treaty organization was unable to strengthen itself sufficiently enough, and the collapse of the then existing political regimes in Central and Eastern Europe doomed it to an early demise.

Discipline

Year

Volume

26

Issue

1

Pages

32-74

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Soudobé dějiny, redakce, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 9, 118 40 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.8d758557-8365-4ff5-b7ba-ef6bf1850b89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.