PL EN


2017 | 156 | 11 | 939-948
Article title

Věčné návraty nových řádů : o říjnové revoluci, sociálním inženýrství a konci státu i práva

Content
Title variants
EN
Eternal recurrences of new orders : on the october revolution, social engineering and the end of the state and law
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The October Revolution is part of the typically modern belief in the end of politics, the withering state and its gradual replacement by rational administration of society. This scheme, in which the state’s legal legitimacy is being replaced by the illegal revolution aiming at the abolition of the state and law and the creation of an entirely new society based on the values of both revolutionary change and rational organisation, distinguishes the October Revolution of 1917 from classic revolutions of the eighteenth century and most of emancipatory revolutions of the nineteenth century. In the introductory part of this article, I focus on the problem of legality, values and the state’s legitimacy. In the following part, I analyse the October Revolution’s legitimacy in the context of general revolutionary dynamics. In the final part, I return to the problem of values in law and politics and their changeability which makes them incapable of becoming the foundations of the systems of positive law and politics. The October Revolution serves as an example of societal regress caused by such attempts to establish value foundations of positive law and politics. Nevertheless, I refuse to describe the October Revolution as an isolated and exceptional phenomenon. Instead, I contextualise it as part of general modern trends of depoliticisation and social engineering. As much as the Soviet avantgarde art cannot be comprehended without the Italian futurism, the October Revolution cannot be comprehended without this general legitimation of modernity.
CS
Říjnová revoluce patří do široké palety moderní víry v konec politiky, odumírání státu a jeho nahrazování racionální správou společnosti. Toto schéma, v němž legální legitimitu státu střídá nelegální revoluce zaměřená na zrušení státu a práva a vytvoření zcela nové společnosti, jejímiž základními hodnotami jsou revolučnost i racionální organizace, odlišuje Říjnovou revoluci roku 1917 od klasických revolucí konce 18. století i většiny emancipačních revolucí 19. století.V této stati se proto nejprve zabývám problémem legality, hodnot a legitimity státu. V následující části analyzuji legitimitu Říjnové revoluce v kontextu obecné revoluční dynamiky.V závěrečné části se vracím k problému hodnot v právu a politice a jejich proměnlivosti, která znemožňuje, aby se z nich staly fundamenty systémů pozitivního práva a politiky. Říjnová revoluce zde slouží jako příklad regresu, k jakému takové pokusy vedou v kterékoli moderní společnosti. Zároveň však odmítám popisovat ji jako izolovaný nebo ojedinělý fenomén, a naopak ji zasazuji do rámce obecných depolitizačních a sociálně inženýrských tendencí moderní doby. Stejně jako avantgardnímu sovětskému umění nelze porozumět bez znalosti italského futurismu, ani Říjnové revoluci nelze porozumět bez této obecné legitimizace modernity.
Contributors
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.8d90f0b6-3b05-4b2e-a337-871f2edd8f4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.