Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 63 | 2 | 160-176

Article title

NEO osobnostní inventář 3: Základní psychometrické charakteristiky české verze NEO-PI-3

Content

Title variants

EN
The NEO Personality Inventory 3: Basic psychometric properties of the Czech version of the NEO-PI-3

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Cíle. Cílem studie bylo odhadnout základní psychometrické charakteristiky české verze NEO pětifaktorového osobnostního inventáře (NEO- -PI-3) pro měření pěti obecných dimenzí osobnosti. Vzorek. NEO-PI-3 byl předložen k sebeposouzení 1639 českým respondentům ve věku od 20 do 76 let. Hypotézy. Autoři předpokládali, že inventář NEO-PI-3 bude mít srovnatelné nebo lepší psychometrické charakteristiky než NEO-PI-R. Analýza dat. Pro odhad vnitřní konzistnce škál a subškál dotazníku NEO-PI-3 byl použit Cronbachův koeficient alfa. Struktura subškál NEO- -PI-3 byla odvozena metodou hlavních komponent (Principal Component Analysis, rotace Varimax) a konformační faktorovou analýzou. Struktura NEO-PI-3 byla pomocí koeficientů kongruence porovnána se strukturou NEO-PI-R a americkou normativní strukturou NEO-PI-3. Byly zjištěny korelace rodu a věku respondentů s charakteristikami pětifaktorového modelu. Schopnost položek NEO-FFI-3 reprezentovat celkové skóry z NEO-PI-3 byla zjišťována pomocí Pearsonova koeficientu korelace. Výsledky. Škály NEO-PI-3 mají vynikající vnitřní konzistenci, která se pohybovala od 0,90 do 0,94. Vnitřní konzistence subškál se pohybovala od 0,43 do 0,83, medián 0,79. Všechny subškály NEO-PI-3 dosahují faktorového náboje většího nebo rovného 0,40 na odpovídajícím faktoru. Pouze v pěti případech měla subškála sekundární faktorový náboj vyšší než 0,40 na dalším faktoru. Kongruence (škál) NEO inventářů při porovnání české struktury NEO-PI-R a NEO-PI-3 se pohybuje v rozmezí od 0,98 do 0,99; při porovnání české struktury NEO-PI-3 s americkou normativní strukturou NEO-PI-3 byly kongruence v rozmezí od 0,97 do 0,98. S věkem ubývá míra neuroticismu, extraverze a otevřenosti vůči zkušenosti a přibývá míra přívětivosti a svědomitosti. Ženy se ve srovnání s muži posuzovaly jako neurotičtější a přívětivější. Zkrácená verze NEO-FFI-3 rekonstruuje z 83 % skóry NEO- -PI-3. Omezení studie. Studie neobsahuje důkazy o konvergentní validitě, retestové reliabilitě a shodě mezi různými posuzovateli.
EN
Objectives. The aim of the study was estimation of basic psychometric properties of the Czech version of the NEO Personality Inventory 3 (NEO-PI-3) for measuring five basic personality dimensions. Subject and settings. The NEO-PI-3 for selfreport were administered to 1,639 participants in age from 20 to 76 years. Hypothesis. It was expected that the Czech version of the NEO-PI-3 will have the same or better psychometric properties then the NEO-PI-R. Statistical analysis. Internal consistency of the NEO-PI-3 domains and facets was estimated using Cronbach alpha coefficient. The structure of the NEO-PI-3 was derived from Principal Component Analysis with Varimax rotation and confirmatory factor analysis. The NEO-PI-3 structure was compared using congruence coefficients with the structure of the NEO-PI-R and with the American normative structure of the NEO-PI-3. Gender and age of participants were correlated with domains and facets of the NEOPI- 3. The correspondence of the short version The NEO-FFI-3 and The NEO-PI-3 was estimated using Pearson’s correlation coefficient. Results. The NEO-PI-3 domains showed excellent internal consistency, ranging from 0.90 to 0.94. Facets’ internal consistency ranged from 0.43 to 0.83, median 0.79. All facets of the NEO-PI-3 reached component loadings higher or equal 0.40 on intended component. Only in five cases, facet had secondary component loading higher than 0.40 on another component. Domain congruency of the NEO Inventories when comparing Czech NEO-PI-R and NEO-PI-3 structures ranged from 0.98 to 0.99; when comparing Czech NEO-PI-3 structure with American normative NEO-PI-3 structure congruence ranged from 0.97 to 0.98. Neuroticism, Extraversion and Openness to Experience decreased with age and Agreeableness and Conscientiousness increased with age. Women described themselves as more neurotic and agreeable in comparison with men. Short version of the NEO-FFI-3 captured 83% of the full NEO-PI-3 variance. Study limitation. The study did not include test of convergent validity of the instrument, testretest reliability and self-other agreement.

Year

Volume

63

Issue

2

Pages

160-176

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.8ebe27c2-3b6d-4888-bf06-523aa98bc3db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.