Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | LXII | 4 | 371-375

Article title

Jan Mukařovský a Josef Král : posudky prací Karla Teiga

Authors

Content

Title variants

EN
Jak Mukařovský and Josef Král : Two Evaluations of the Work of Karel Teige

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
V archivu Univerzity Karlovy v Praze se nacházejí dosud nezveřejněné posudky Jana Mukařovského a Josefa Krále ze začátku roku 1946, napsané na dvě práce hlavního teoretika české meziválečné avantgardy Karla Teiga – knihu Jarmark umění (1936) a studii Jan Zrzavý-předchůdce (1941). Teige se snažil získat doktorát na Karlově univerzitě na přímou žádost Jana Mukařovského, aby si zajistil pevné místo. Rigorózní řízení probíhalo v prvé polovině roku 1946, ale nebylo dokončeno, neboť se nepřihlásil k závěrečné zkoušce. Pravděpodobně si chtěl uchovat nezávislost a odmítal se podvolit svazujícímu školskému řádu. Zejména posudek estetika a literárního vědce Jana Mukařovského dává nahlédnout do jeho vztahu k Teigovi, kterého – ačkoli byl o devět let mladší – velmi uznával jako průkopníka nových uměleckých názorů a ve svých studiích často citoval jeho díla. Mukařovský i Teige vydali shodně v roce 1936 své stěžejní práce (Teige Jarmark umění, Mukařovský Estetickou funkci, normu a hodnotu jako sociální fakty), v nichž se ukázalo, že oba se z odlišných úhlů zabývají vztahem mezi umělcem, uměleckým dílem a sociální základnou, ze které dílo vyrůstá. Od druhé poloviny třicátých let do konce let čtyřicátých se úzce přátelili. Měli společné zájmy o moderní malířství (Jana Zrzavého, Josefa Šímu, Jindřicha Štyrského a Toyen), architekturu a dílo F. X. Šaldy. K sociologii se mezi dvěma světovými válkami nevyjadřovala jen levicová avantgarda, ale zabýval se jí i autor druhého posudku – filosof Josef Král, jenž navazoval na T. G. Masaryka a kritizoval marxistické přístupy. Odmítal tudíž spojovat svobodu umělce jen s tržními mechanismy. Král, přestože zastával protichůdná hlediska, rovněž Teiga doporučil. S rychle se měnícími politickými poměry v roce 1948 však další případné Teigovo angažmá na Karlově univerzitě nebylo možné.
EN
The archive of Charles University in Prague has in its collection two written evaluations, never before published, one by Jan Mukařovský and the other by Josef Král, that date from early 1946 and relate to two pieces of written work by Karel Teige, a principal theorist of the Czech interwar avant-garde. One of the works evaluated is Teige’s book Jarmark umění (The Art Fair, 1936) and the other is the study ‘Jan Zrzavý – předchůdce’ (Jan Zrzavý – Forerunner, 1941). In response to a direct request from Mukařovský Teige was trying to complete his doctorate in order to secure his position at the university. He never completed the process, which took place in the first half of the year 1946, because he did not apply to sit the final exam. It is likely that he preferred to retain his independence and refused to submit to the university’s restrictive academic code. The evaluation by literary and aesthetic theorist Jan Mukařovský provides insight into his relationship with Teige, who, though nine years his junior, Mukařovský held in great regard as a pioneer of new artistic ideas and whom he cited frequently in his own work. Mukařovský and Teige both published their seminal works in 1936 (Teige’s Jarmark umění, Mukařovský’s Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty / Aesthetic Function, Norm, and Value as Social Facts), in which they each from a different perspective deal with the relationship between the artist, the work of art, and the social foundations from which a work arises. From the second half of the 1930s to the end of the 1940s they were very close friends and they shared an interest in modern art (Jan Zrzavý, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, and Toyen), architecture, and the work of F. X. Šalda. Between the two world wars, sociology drew interest from the left-wing avant-garde but it also attracted the attention of the author of the second evaluation, philosopher Josef Král, who espoused rather the ideas of T. G. Masaryk and was critical of Marxist methods. He refused to relate and reduce the freedom of an artist to just market mechanisms. Although Král’s opinions were opposite to Teige’s, he nonetheless recommended him for habilitation. Amidst the rapidly changing political conditions in 1948, however, Teige’s further engagement at Charles University became an impossibility.

Keywords

Journal

Year

Volume

Issue

4

Pages

371-375

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.9153a595-7949-412d-84e3-fc9ff17b4f44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.