Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 66 | 4 | 313-318

Article title

Mezi dvory, kláštery a městy : střední Evropa jako prostor kulturní výměny

Content

Title variants

EN
Amidst courts, monasteries and cities : central Europe as an area of cultural exchange

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Recenze knihy Thomase DaCosty Kaufmann o středoevropském umění a kultuře raného novověku představuje toto pojednání jako specifický typ syntézy, která v uměleckohistorickém zpracování propojuje kulturněhistorický přístup (v gombrichovské tradici) s konceptem tzv. geografie umění (či tzv. geohistory of art). Tato reflexe si všímá nejen toho, na jakých interpretačních principech stojí kniha sama, ale vycházejíc z ní se zamýšlí také nad tím, jak je v jejím zpracování přítomen i aktuální přístup tzv. world art history, reprezentovaný právě Thomasem DaCostou Kaufmannem. V tomto přístupu se znovu hlásí ke slovu humanistický a univerza listický étos dějin umění, který vykládá umělecká díla jako produkty živé komunikace a výměny v konkrétním historickém časoprostoru a jako produkty osobitých lidských kultur.
EN
The review of the book by Thomas DaCosta Kaufmann presents a treatise on the Central European art and culture of the Early Modern Age as a specific type of synthesis that, in art-historical elaboration, links the cultural-historical approach (in the Gombrich tradition) with the concept of the so-called geography of art (also known as the geohistory of art). The review not only takes note of the principles of interpretation on which the book stands, but also considers, on the basis of these, how the contemporary approach of so-called world art history, which is actually represented by Thomas DaCosta Kaufmann, is also present in its elaboration. In this approach the voice is heard once again of the humanistic and universal ethos of art history, which interprets artworks as the products of live communication and exchange in concrete historical time and space and as the products of distinctive human cultures.

Journal

Year

Volume

66

Issue

4

Pages

313-318

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.9261aa16-fdd1-4e4d-9e4f-e63bfca47ee1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.