Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2(79) | 29-42

Article title

Kadry medyczne opieki zdrowotnej. Niektóre problemy, postulowane dzialania

Content

Title variants

EN
MEDICAL SERVICE STAFF: PROBLEMS AND PROPOSED ACTIONS

Languages of publication

PL

Abstracts

Efektywność systemu ochrony zdrowia i jakość realizowanych świadczeń medycznych uzależnione są w głównej mierze od wiedzy, umiejętności i motywacji pracowników. Stąd krytyczna rola i znaczenie personelu medycznego dla prawidłowego działania jednostek ochrony zdrowia i całego systemu. Powszechnie uważa się, że czynnikiem warunkującym prawidłowe funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w kraju jest wielkość i jakość kadry medycznej. Dobrze wykształcony i zmotywowany personel medyczny stanowi fundament pomyślnego osiągania celów zdrowotnych, jakie stoją przed systemem zdrowotnym każdego kraju.
EN
The effectiveness of the healthcare system and the quality of medical services depends largely on the knowledge, skills, and motivation of employees, hence the critical role and importance of medical personnel in the proper functioning of healthcare units and the system in its entirety. It is commonly believed that the size and quality of medical staff influences the proper functioning of a country's healthcare system. What is more, well-trained and motivated medical staff is the cornerstone of the successful achievement of the healthcare objectives faced by each country's health care system.

Year

Issue

Pages

29-42

Physical description

Document type

ARTICLE

Dates

published
2011-04-15

Contributors

 • W. Cezary Wlodarczyk, Zaklad Polityki Zdrowotnej i Zarzadzania, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydzial Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagiellonski, Kraków, Poland

References

 • Buchan J. (2008), How can the migration of health service professionals be managed so as to reduce any negative effects on supply?, „HEN-OBS joint policy brief ”, nr 7, [http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/75453/E93414.pdf].
 • Canadian Health Services Research Foundation (2007), Health Human Resources Modeling; Challenging the Past, Creating the Future, Ottawa.
 • European Commission (2008), Green Paper on the European Workforce for Health, Brussels.
 • European Commission (2009), Report on the open consultation on the Green Paper on the European Workforce for Health, Brussels.
 • International Labour Organisation (1999), Terms of employment and working conditions in health sector reform, Geneva.
 • Ministerstwo Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych, Biuletyny Statystyczne za lata 1999-2009.
 • Ministerstwo Zdrowia (2006), Monitorowanie migracji polskich lekarzy, pielęgniarek i położnych po przystąpieniu Polski do UE” – raport z realizacji programu w 2006 r.
 • Mladovsky P., Leone T. (2010), Specialist human resources for health in Europe: are we ready? „Euro Observer, The Health Policy Bulletin of the European Observatory on Health Systems and Polices”, nr 2, vol. 12.
 • WHO Report (2006), Human resources for Health in the WHO European Region, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen.
 • WHO (2009), Global Atlas of the Health Workforce, [http://apps.who.int/globalatlas/default.asp].
 • WHO (2010), WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel, 21 May 2010, SIXTY-THIRD WORLD HEALTH ASSEMBLY, [http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R16-en.pdf].
 • Wójcik G., Sienkiewicz Z., Wrońska I. (2007), Migracja zawodowa personelu pielęgniarskiego jako nowe wyzwania dla systemów ochrony zdrowia, „Problemy Pielęgniarstwa”, tom 15, zeszyt nr 2, 3.
 • World Bank (2008), Health Data Report.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA096014

YADDA identifier

bwmeta1.element.936371bb-8255-390a-8e6d-e373a144dc4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.