Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 157 | 9 | 723-737

Article title

Legislativní zvyklosti

Authors

Content

Title variants

EN
Legislative (Drafting) Conventions

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
a_Článek se zabývá obsahem a formou tzv. legislativních zvyklostí. Jedná se o zvláštní druh pravidel legislativní činnosti, která mají určitý význam, ale velmi obtížně identifikovatelný obsah odlišný od jiných závazných legislativních pravidel (včetně legislativní techniky). Proto je nejprve důležité identifikovat jejich společné a odlišné znaky s jinými pravidly spojenými s tvorbou práva a určit ty, které skutečně vymezují legislativní zvyklosti. Článek se dále soustředí na metodologii, tj. způsoby, kterými lze legislativní zvyklosti určovat a zkoumat, včetně problémů, které s tím mohou být spojeny. Zde je nezbytné akcentovat zejména empirické metody zkoumání práva (především kvalitativní), neboť doktrinálně jsou legislativní zvyklosti jen obtížně zkoumatelné. Dále se článek věnuje některým příkladům legislativních zvyklostí, které byly nalezeny v elektronické knihovně připravované legislativy. Tyto příklady nejsou dostatečné, aby mohly reprezentativně identifikovat společné znaky legislativních zvyklostí, avšak mohou napomoci orientaci v této oblasti a napomoci identifikovat obecné místo legislativních zvyklostí v právním systému České republiky.
EN
b_The article “Legislative (Drafting) Conventions” deals with the content and forms of legislative conventions (drafting conventions). Drafting conventions are a special kind of legislative rules that have a certain meaning but at the same time, it is very difficult to identify how is their content different from other binding legislative rules (including legislative techniques). Therefore, first, it is important to identify their common and distinct features with other Iaw-making rules and to identify those which genuinely define drafting conventions. The article also focuses on methodology: the ways in which legislative conventions are identified and examined, including methodological problems that it may be associated with. Here it is necessary to emphasise especially empirical legal methods (especially qualitative), because using classical legal methods (doctrinal methodology), may not be sufficient to examine the legislative habits. Next, the article is looks at some examples of legislative habits found in the electronic library of the prepared legislation. These examples are not sufficiently representative to provide the common features of legislative conventions, but they can help to orientate us in this area and help to identify the general position of legislative habits in the legal system of the Czech Republic.

Contributors

author
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.94643c47-5875-495b-9da2-be7a7954aff7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.