Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 67 | 4 | 591-604

Article title

Krása v kontexte evolučných prístupov

Content

Title variants

EN
Beauty in the context of evolutionary approaches
DE
Schönheit im Kontext von Evolutionsansätzen

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Krása je významnou kvalitou objektov, ktorú nielenže dokážeme percipovať, ale vyvoláva v nás aj pozitívne emócie, zasahuje pozornosť a pôsobí príťažlivo. Krásne objekty máme tendenciu preferovať. Je zrejmé, že percepčný a kognitívny aparát človeka disponuje mechanizmami, ktoré sú schopné túto kvalitu vnemov postihnúť. Otázkou je, aký význam má prítomnosť krásy u samotných objektov a prečo je tak dôležitá pre tých, ktorí tieto objekty vnímajú. Prečo vôbec estetická skúsenosť existuje a aký je jej účel? Štúdia sa pokúša poukázať na evolučne-biologické koncepcie krásy a na príkladoch atraktivity ľudskej postavy a ľudskej tváre objasniť možný význam prítomnosti tejto kvality. Postuluje tézu, že krása je z evolučného hľadiska špecifickým spôsobom prezentovania biologicky dôležitých informácií a jej vnímanie jedincom je neuvedomelým mechanizmom zabezpečenia prežitia vlastných génov.
EN
Beauty is a meaningful quality of objects that we not only manage to perceive but which evoke positive emotions in us, catching our attention in an appealing way. We have a tendency to prefer beautiful objects. It is apparent that the perceptual and cognitive apparatus of a person is endowed with mechanisms that are able to perceive this quality. The question is, what is the significance of the presence of beauty in the objects themselves and why is it so important for those who perceive these objects. Why does the aesthetic exist at all? This study attempts to point out the evolutionary-biological conception of beauty and uses examples of the attractiveness of the human figure and the human face to shed light on the possible significance of the presence of this quality. It postulates the thesis that from an evolutionary point-of-view beauty is a specific means of presenting biologically important information and the perception of it by an individual is an unconscious mechanism ensuring the survival of one’s own genes.
DE
Schönheit ist eine bedeutende Qualität von Objekten, die wir nicht nur wahrnehmen können, sondern die in uns auch positive Emotionen hervorruft, unsere Aufmerksamkeit anregt und anziehend auf uns wirkt. Wir neigen dazu, schöne Objekte vorzuziehen. Der Wahrnehmungs- und Verständnisapparat des Menschen verfügt offensichtlich über Mechanismen, die in der Lage sind, diese Qualitäten von Eindrücken zu erfassen. Die Frage ist, welche Bedeutung die Anwesenheit von Schönheit für die Objekte selbst hat und warum sie so wichtig ist für diejenigen, die diese Objekte wahrnehmen. Warum gibt es überhaupt die ästhetische Erfahrung und welchen Zweck hat sie? In der Studie wird auf das evolutionsbiologische Konzept der Schönheit hingewiesen und anhand von Beispielen der Attraktivität der menschlichen Gestalt und des Gesichts die mögliche Bedeutung der Anwesenheit dieser Qualität erläutert. Dabei wird die These aufgestellt, dass die Schönheit in evolutionärer Hinsicht eine spezifische Art der Präsentation biologisch wichtiger Informationen darstellt, und dass ihre Wahrnehmung durch den Einzelnen ein unbewusster Mechanismus zur Sicherung des Überlebens der eigenen Gene ist.

Keywords

Year

Volume

67

Issue

4

Pages

591-604

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Filosofický časopis, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.95bd08ad-f53c-43f2-a811-5f0c51f7e429
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.