PL EN


2010 | 4 | 3 | 13-23
Article title

Péče o duševní zdraví u osob s mentálním postižením : vývoj praxxe a perspektiva klientů

Content
Title variants
EN
Mental health care for people with intellectual disability : the practice development and a client perspective
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
People with intellectual disability (ID) suffer from mental illness more often than general population. This fact is not always reflected in the Czech research literature: the psychiatric problems of people with ID are underrepresented. Similarly, it is not easy to find an expert practitioner for this specific group. A lack of interest may be partly rooted in a common practice of social services which sometimes fail to differentiate between symptoms of mental disease and consequences of mental retardation. Our study focuses on dual diagnosis prevalence in the context of changes of last two decades. We present a picture of mental health care for people with ID based on their own perceptions which we obtained from semi-structured face-to-face interviews (N=8). Results show that our respondents realize their own active role in the process of intervention. They are able to express and explain their satisfaction or discontent. A quality of relation with a specialist and a communication respecting specifics of their ID appeared to be important criteria of their evaluations. Professional care plays a significant social support role for most of our respondents.
CS
Přestoţe lidé s mentálním postiţením trpí častěji neţ většina populace přidruţenou duševní poruchou, není této oblasti v odborné literatuře věnováno mnoho pozornosti. Podobně není snadné nalézt odborníka, který má praktické zkušenosti s péčí o tuto specifickou skupinu. Nezájem o problematiku můţe být částečně zakotven v tradici sociálních sluţeb, která někdy připisuje symptomy duševní nemoci diagnóze mentální retardace. V teoretickém přehledu nabízíme pohled na prevalenci přidruţené duševní poruchy v souvislostech změn posledních dvou desetiletí. Vlastní explorativní výzkum vychází z polostrukturovaných rozhovorů a ukazuje, jak lidé s mírným stupněm mentálního postiţení (N=8) vnímají odbornou péči: uvědomují si svoji aktivní roli v procesu intervence, dovedou vyjádřit a zdůvodnit spokojenost nebo nespokojenost s intervencí. Důleţitým kriteriem hodnocení je pro ně kvalita vztahu s odborníkem a komunikace respektující specifika jejich postiţení. U většiny respondentů hraje profesionální péče důleţitou roli v jejich systému sociální opory.
Year
Volume
4
Issue
3
Pages
13-23
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • ---
author
  • ---
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.96864c1d-0eab-4829-b70f-a97f55e06624
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.