Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 14 | 241-268

Article title

Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
PROTECTION OF PERSONAL DATA IN THE ACTIVITY OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCH IN POLAND

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Odpowiednia ochrona danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce rodzi wiele pytań i kontrowersji. Niniejszy artykuł odpowiada na pytania: kto jest administratorem danych osobowych w Kościele katolickim, jakie ma on obowiązki i jaką ma odpowiedzialność karną za niewłaściwą ochronę tychże danych. Pojęcie administratora danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Kościoła katolickiego w Polsce ma swoje źródło w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, a więc w tym przypadku Kościół katolicki, przy czym administrator danych osobowych może upoważnić inny podmiot do przetwarzania tych danych. Opracowanie uwzględnia obowiązki informacyjne, rejestrowe i zabezpieczające dane osobowe, którymi winien się kierować administrator danych osobowych. Ponadto, artykuł opisuje obowiązki wynikające bezpośrednio z Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. i Instrukcji wydanej przez Konferencję Episkopatu Polski w dn. 23 września 2009 r. nt. Ochrony danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce.
EN
Adequate protection of personal data in the activity of the Roman Catholic Church in Poland raises many questions and arouses controversy. This article addresses the following questions: who is the administrator of personal data in the Catholic Church; what are his responsibilities; what is his liability for failing to protect such data. The idea of the personal data administrator in the organizational units of the Catholic Church in Poland goes back to the Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal Data. The administrator of personal data is an entity, in this case the Catholic Church, that determines the purposes and means of processing personal data; such an administrator may also authorize another entity for such processing. The paper discusses the requirements as to the disclosure, registration and security of personal data, which should be met by the administrator. In addition, the author touches upon the relevant obligations arising directly from the 1983 Code of Canon Law and the Instruction of 23 September 2009 on the protection of personal data in the activity of the Roman Catholic Church in Poland issued by the Polish Episcopal Conference.

Year

Volume

14

Pages

241-268

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Katedra Prawa Wyznaniowego, Wydzial Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Al. Raclawickie 14, 20-950 Lublin, Poland
 • Michal Czelny, Katedra Prawa Wyznaniowego, Wydzial Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Al. Raclawickie 14, 20-950 Lublin, Poland

References

 • Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, wyd. 4, Kraków 2007.
 • Bierć A., Sytuacja prawna administratora bezpieczeństwa informacji jako podmiotu zobowiązanego do kontroli stanu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, „Przegląd Legislacyjny” 2000, nr 4.
 • Drozd A., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism, przepisy, wyd. 3, Warszawa 2007.
 • Fajgielski P., Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych. Studium teoretyczno-prawne, Lublin 2008.
 • Majer P., Ochrona prywatności w kanonicznym porządku prawnym, w: Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele, red. P. Majer, wyd. 2, Kraków 2002, s. 83-123.
 • Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, wyd. 2 rozszerzone i zaktualizowane, Warszawa 2008.
 • Mezglewski A., Działalność związków wyznaniowych a ochrona danych osobowych, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2007, t. 10, s. 5-21.
 • Mrózek A., Ustawowe prawo ochrony danych – analiza prawnoporównawcza, Toruń 1981.
 • Sibiga G., Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych, Warszawa 2003.
 • Sobczyk P., Ograniczenia praw podmiotów ze względu na przetwarzanie danych osobowych dotyczących przekonań religijnych i przynależności wyznaniowej, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 143-159.
 • Szewc T., Publicznoprawna ochrona informacji, Warszawa 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA108811

YADDA identifier

bwmeta1.element.96c3a480-e63b-3c3e-aea7-a2f892bca570
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.