Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 67 | 4 | 605-623

Article title

Zamyšlení nad knihou Ondřeje Sikory "Kantova praktická metafyzika"

Authors

Content

Title variants

EN
A  reflection on Ondřej Sikora’s book “Kant’s practical metaphysisc”
DE
Gedanken zum Buch Ondřej Sikoras "Kants praktische Metaphysik"

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Tato studie je vyjádřením ke knize Ondřeje Sikory Kantova praktická metafyzika (2017). Za její první klad recenzent považuje důraz na metafyzické zakotvení Kantovy etiky, které se projevuje v tezi Základů metafyziky mravů , podle níž je člověk povolán k vyššímu významu své existence, než jaký mu skýtá existence sama. Z tohoto pohledu je pochopitelná teze o dvojí kauzalitě u Kanta, kauzalitě přírodní a kauzalitě ze svobody. Recenzent dále klade důraz na Sikorovu interpretaci rozdílu mezi Základy metafyziky mravů a Kritikou praktického rozumu, který záleží v postupu od hypotetických rozborů „ideje … možné čisté vůle“ („Idee … eines möglichem reinen Willens“) ke kategorickým tvrzením Kritiky praktického rozumu. Postup od Základů metafyziky mravů ke Kritice praktického rozumu je umožněn zavedením „faktu rozumu“ jako poznatku, který v sobě zároveň obsahuje etický nárok.
EN
The article focuses on Ondřej Sikora’s book, Kant’s Practical Metaphysics (Kantova praktická metafyzika. Praha, Karolinum 2017). Emphasis is placed on the metaphysical anchoring of Kant’s ethics, which is expressed in the thesis of Groundwork for the Metaphysic of Morals (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten), to the effect that a person is called to a higher meaning of his or her existence than the meaning that existence alone supplies him or her. >From this perspective, Kant’s thesis of the two causalities, natural causality and causality from freedom, becomes intelligible. The author places further emphasis on Sikora’s interpretation of the difference between Groundwork for the Metaphysic of Morals and the Critique of Practical Reason (Kritik der praktischen Vernunft), which hinges on its movement from the hypothetical analyses of the “idea … of a possible pure Will” (“Idee … eines möglichem reinen Willens”) to the categorical assertions of the Critique of Practical Reason. The movement from Groundwork for the Metaphysic of Morals to the Critique of Practical Reason is facilitated by the introduction of the “fact of Reason” as a piece of knowledge that in itself also contains an ethical claim.
DE
Die vorliegende Studie ist dem 2017 erschienenen Buch Ondřej Sikoras Kants praktische Metaphysik (Kantova praktická metafyzika. Praha, Karolinum 2017) gewidmet. Schwerpunkt ist die metaphysische Verankerung von Kants Ethik, die in der These Grundlegung zur Metaphysik der Sitten deutlich wird, dergemäß der Mensch zu einer höheren Bedeutung seiner Existenz berufen ist, als sie ihm selbst gibt. Aus dieser Perspektive wird die These der doppelten Kausalität bei Kant verständlich, nämlich der natürlichen Kausalität und der Kausalität durch Freiheit. Der Autor betont des weiteren Sikoras Interpretation des Unterschieds zwischen Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und Kritik der praktischen Vernunft, der im Fortschreiten von der hypothetischen Analyse „Idee … eines möglichen reinen Willens“ zu den kategorischen Behauptungen der Kritik der praktischen Vernunft besteht. Der Schritt von Grundlegung zur Metaphysik der Sitten hin zur Kritik der praktischen Vernunft wird durch die Einführung des „Faktums der Vernunft“ als Erkenntnis möglich, die auch einen ethischen Anspruch umfasst.

Year

Volume

67

Issue

4

Pages

605-623

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Filosofický časopis, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.9896856d-30e4-4bee-9cc8-220637c19931
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.