Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 66 | 5 | 661-678

Article title

Šalda a antiromantismus, zejména maurrasovský

Authors

Content

Title variants

EN
Šalda and anti-Romanticism, particularly Maurrassian

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Studie představuje Šaldův poměr k francouzskému antiromantickému myšlení, se zvláštním zřetelem k Charlesi Maurrasovi a jeho přívržencům, což je téma – i v rámci pojednávání o Šaldově hodnocení (novo)klasicistních tendencí v soudobé literatuře – dosud v podstatě opomíjené. Francouzští kritici romantismu jsou v Šaldově psaní nejviditelnější v letech před první světovou válkou, odkazy k antiromantickému hnutí ovšem nemizí ani v letech dvacátých a třicátých, kdy Šalda, podobně jako jiní čeští kritikové, rozšiřuje pole své působnosti a opakovaně se vyjadřuje k politickému směřování nového státu či sociálním poměrům, se snahou přímo je ovlivnit. Taková ambice je určující též pro francouzský antiromantismus s jeho příznačným propojením kritiky literární a sociálně-politické. Studie dokládá, že přes všechny výhrady se Šaldovi činnost představitelů francouzského tradicionalismu ještě v období Zápisníku jeví jako příklad sepětí mezi „tvůrcem a pospolitostí“, které může být v něčem inspirativní i pro domácí poměry.
EN
This study presents Šalda’s attitude towards French anti-Romantic thinking, with particular reference to Charles Maurras and his followers, a topic that has hitherto been basically neglected even within the context of discussions over Šalda’s assessment of (neo-)Classicist trends in contemporary literature. French critics of Romanticism are most visible in Šalda’s writing during the years immediately preceding the First World War, though references to the anti-Romantic movement do not disappear during the 1920s and 1930s, when Šalda, like other Czech critics, was expanding his field of activity and repeatedly making statements on the political direction of the new state and the social conditions, in his endeavour to influence them. Ambitions of this kind are also characteristic of French anti-Romanticism, with its typical association of literary and social-political criticism. The study shows that even at the time of his Zápisník (Notebook) the activities of representatives of French traditionalism struck Šalda, despite all his reservations, as an example of the tension between „creator and community“, which could in some ways be inspiring even in local circumstances.

Year

Volume

66

Issue

5

Pages

661-678

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Česká literatura, redakce, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.98b53811-cc3c-4a4c-9dd4-cb53463e86a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.