Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2(79) | 105-119

Article title

Ordynator czy koordynator? Przeksztalcenia publicznych szpitali a role I zadania kierownika oddzialu

Content

Title variants

EN
HEAD DOCTOR OR COORDINATOR: TRANSFORMATIONS IN PUBLIC HOSPITALS AND THE ROLES AND TASKS OF THE WARD MANAGER

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest sprawdzenie, czy zmiana formy funkcjonowania szpitala z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego wpływa na sposób zarządzania oddziałem, a szczególnie na role i zadania ordynatorów. W artykule przedstawiono główne procesy przekształceń organizacyjnych i własnościowych publicznych szpitali w Polsce, scharakteryzowano opisywane w literaturze formy kierowania oddziałem szpitalnym ze szczególnym uwzględnieniem systemu ordynatorskiego i konsultacyjnego oraz zaprezentowano wyniki pilotażowych badań przeprowadzonych w trzech publicznych szpitalach przekształconych w spółki.
EN
The objective of this article is to determine if a change in the form of functioning of a hospital, from an independent health care unit into a commercial company, has any impact on the approach to managing wards, and especially the roles and tasks of head doctors. This article primarily presents the main processes of organizational and ownership transformation of public hospitals in Poland as well as forms of hospital ward management, with stress on 'ward head' and 'consultant' systems as described in topical literature, and the presentation of the results of pilot studies conducted at three public hospitals transformed into companies.

Year

Issue

Pages

105-119

Physical description

Document type

COMMUNICATION

Dates

published
2011-04-15

Contributors

 • Malgorzata Striker, Katedra Zarzadzania Zasobami Ludzkimi, Wydzial Zarzadzania, Uniwersytet Lódzki, Lódz, Poland

References

 • Austen A., Frączkiewicz-Wronka A., Majowska M., (2008) Odpływ profesjonalistów medycznych – postulowane narzędzia jego ograniczenia, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2.
 • Austen-Tynda A., Frączkiewicz-Wronka A.(2009), Zwiększenie skuteczności działań jednostki ochrony zdrowia jako konsekwencja świadomego przywództwa – raport z badań, [w:] Austen-Tynda
 • A., Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Przywództwo w ochronie zdrowia: idee i instrumenty, Wolters Kluwer Polska – ABC, Warszawa.
 • Cygańska M. (2008), Zaangażowanie pracowników szpitala w proces zmian organizacyjnych – wyniki badan empirycznych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2.
 • Fedorowski J.J. (2010), Oddział zamknięty, „Menedżer Zdrowia”, nr 7.
 • Kautsch M. (2010) Specyfika zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, [w:] Kautsch M. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej: nowe wyzwania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Kubot Z. (2007), Ordynatorskie i nieordynatorskie systemy prowadzenia oddziałów szpitalnych, „Prawo i Medycyna”, nr 1.
 • Lewandowski J., Ziopaja M., Status ordynatora, [www.nil.org.pl/res/img/img/nil/gazeta/komunikaty/status%20ordynatoraa.doc], 02.02.2011.
 • Łuków P., Wrześniewska-Wal I. (2007), Ordynator a konsultant: możliwość zmian w polskiej służbie zdrowia, „Prawo i Medycyna”, nr 1.
 • NIK,(1999), Informacja o wynikach kontroli tworzenia i funkcjonowania samodzielnych publicznych zoz, nr ewid.184/1999/P/1998/129/DZK, Warszawa.
 • Striker M. (2007), Decentralizacja zarządzania jako sposób restrukturyzacji publicznych szpitali w Polsce, [w:] Pocztowski A. (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Difin, Warszawa.
 • Strużyna J. (2001), Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji służby zdrowia, [w:] Frączkiewicz-Wronka A.(red.), Zarządzanie w ochronie zdrowia: narzędzia pracy menedżera, Wydawnictwo Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • „Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia” 2008, 2009, 2010, [www.csioz.gov.pl/publikacja.php?id=6, 02.02.2011].
 • Informacja o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2010(wrzesień), (2010), Ministerstwo Zdrowia Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, Warszawa, [www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/przekszt_szpitale_02122010.pdf, 02.02.2011].
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Dz.U. z 2006 r., nr 213, poz. 1568 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U. z 1999 r., nr 30, poz. 300 z późn. zm.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA096019

YADDA identifier

bwmeta1.element.98e39e74-ef94-3f94-ad39-2b59f28b9ab1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.