Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 1(72) | 88-97

Article title

THE IMPACT OF PERSONAL FACTORS ON THE EFFECTIVENESS OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM: QUESTIONNAIRE RESULTS

Content

Title variants

PL
Wplyw czynników osobowych na skuteczność systemu zarządzania jakością

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule przedstawiono czynniki wpływające na skuteczność systemu zarządzania jakością. Autor, na podstawie przeglądu literatury przedmiotu, zidentyfikował pięć grup czynników wewnętrznych: osobowe, dotyczące dostawców, klientów, zasobów oraz organizacyjne. Zależności pomiędzy tymi grupami czynników oraz wnioski zostały przedstawione na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród 164 przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, posiadających certyfikowany system zarządzania jakością wg ISO 9001:2000.
EN
This article presents factors influencing the effectiveness of the quality management system. On the basis of topical literature, the author has identified five groups of internal factors - human, supplier, customer, resource, and organizational. The relationship between these groups of factors as well as conclusions are presented on the basis of questionnaire–based research conducted among 164 Polish construction companies, holders of ISO 9001:2000 quality management system certification.

Year

Issue

Pages

88-97

Physical description

Document type

ARTICLE

Dates

published
2010-02-15

Contributors

 • Academy of Economics in Poznań, Poznań, Poland
 • Slawomir Zaplata, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Znormalizowanych Systemów Zarzadzania, al. Niepodleglosci 10, 60-967 Poznan, Poland

References

 • Ahire S.L., Golhar D.Y. (1996), Quality management in large versus small firms: an empirical investigation, „Journal of Small Business Management”, nr 34(2).
 • Bańko M., red. (2000), Inny słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Beaumont P.B., Hunter L.C., Phayre R.M. (1994), Human Resources and Total Quality Management: Some Case Study Evidence, „Training for Quality”, nr 2(1).
 • Ching-Chow Y. (2006), The impact of human resource management practices on the implementation of total quality management: An empirical study on high-tech firms, „The TQM Magazine”, nr 18(2).
 • Dąbkowski A. (2000), Deweloper a Generalny Realizator Inwestycji, „Przegląd Budowlany”, nr 7-8.
 • Fenghueih H. (1998), Integrating ISO 9000 with TQM spirits: a survey, „Industrial Management and Data Systems”, nr 98(7&8).
 • Fok L.Y., Hartman S.J., Patti A.L., Razek J.R. (2000), Human factors affecting the acceptance of total quality management, „International Journal of Quality & Reliability Management”, nr 17(7).
 • Gosen J., Babbar S., Prasad S. (2005), Quality and developing countries: the role of international and organizational factors, „International Journal of Quality & Reliability Management”, nr 22(5).
 • Govindaraju M., Pennathur A., Mital A. (2001), Quality improvement in manufacturing through human performance enhancement, „Integrated Manufacturing Systems”, No. 12(5).
 • Gustafsson A., Nilsson L., Johnson M.D. (2003), The role of quality practices in service organization, „International Journal of Service Industry Management”, nr 14(2).
 • (2000) ISO 9001 Quality management systems – Requirements, International Organization for Standardization, Geneva.
 • (2008), ISO Survey – 2007 International Organization for Standardization, Geneva.
 • Jaafari A. (1996), Human factors in the Australia construction industry: towards Total Quality Management, „Australia Journal of Management”, nr 21(2).
 • Karuppusami G., Gandhinathan R. (2006), Pareto analysis of critical success factors of total quality management. A literature review and analysis, „The TQM Magazine”, nr 4(18).
 • (1999), Konkurencyjność sektora budowlanego, „Forum Budowlane”, nr 11.
 • Kurzowa Z., red. (2000), Słownik synonimów polskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lawler III E.E., Mohrman S.A., Bedford Jr. G.E. (1998), Creating High Performance Organizations: Practices and Results of Employee Involvement and Total Quality Management in Fortune 1000 Companies, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Lipka A. (2008), Efektywność strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3-4 (62-63).
 • Martinez-Lorente A.R., Gallego-Rodriguez A., Dale B.G. (1998), Total quality management and company characteristics: an examination, „Quality Management Journal”, nr 5(4).
 • McAdam R., McKeown M. (1999), Life after ISO 9000: an analysis of the impact of ISO 9000 and total quality management on small businesses in Northern Ireland, „Total Quality Management”, nr 10(2).
 • Montes J.L., Jover A.V., Fernandez L.M.J. (2003), Factors affecting the relationship between total quality management and organizational performance, „International Journal of Quality & Reliability Management”, nr 20(3).
 • Oleksyn T., Oleksyn A. (2008), Menedżerowie a liderzy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3-4(62-63).
 • Palmer G., Saunders I. (1992), Total Quality Management and Human Resource Management: Comparisons and Contrasts, „Asia Pacific Journal of Human Resources”, nr 30(2).
 • PN-EN ISO 9000 (2006), Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 • Powell T.C. (1995), Total quality management as competitive advantage: a review an empirical study, „Strategic Management Journal”, nr 16(1).
 • Quazi H.A., Hong C.W., Meng C.T. (2002), Impact of ISO 9000 certification on quality management practices: A comparative study, „Total Quality Management”, nr 13(1).
 • Sila I., Ebrahimpour M. (2003), Examination and comparison of the critical factors of total quality management (TQM) across countries, „International Journal of Production Research”, nr 2(41).
 • Sjoblom L. (1995), An analysis of quality management practices – technical tools and management leadership, „Quality Management Journal”, nr 4.
 • Wong A., Fung P. (1999), Total quality management in the construction industry in Hong Kong:A supply chain management perspective, „Total Quality Management”, nr 10(2).
 • Zapłata S. (2006), ISO 9001:2000 a czynniki wewnętrzne w zarządzaniu jakością, „Problemy Jakości”, nr 12.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA076914

YADDA identifier

bwmeta1.element.98ec9a9b-7bc5-3928-8e8f-427f7b0d2c5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.