PL EN


2011 | 3-4(80-81) Efficiency of HRM | 148-160
Article title

DEVELOPMENTAL ASSESSMENT OF WORKERS IN THE LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATION SECTOR

Content
Title variants
Ocenianie rozwojowe pracowników administracji samorzadowej
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje istotę oceniania rozwojowego oraz konfrontuje jego założenia z praktyką oceniania pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego. Zawiera wyniki badań przeprowadzonych wśród 140 pracowników wybranych urzędów miast w województwie warmińsko-mazurskim. Stanowi próbę odpowiedzi na następujące pytania: jakie kryteria (wskaźniki) stosuje kadra kierownicza jednostek administracji samorządowej do oceny pracy i pracowników w opinii badanych? Jak urzędnicy oceniają przyjęte w ich miejscu pracy systemy oceniania w takich aspektach, jak: sprawiedliwość, jawność, motywacyjność, konsekwencja w stosowaniu? Jakie są umiejętności kadry kierowniczej w obszarze oceniania pracowników w opinii pracowników na stanowiskach urzędniczych? Czy ocena spełnia kryteria oceny rozwojowej, czyli czy wykorzystywana jest do rozpoznania potrzeb szkoleniowych i realizowania polityki rozwojowej?
EN
This article presents the essence of developmental assessment and compares its assumptions with the practice of employee appraisal in local government units. It also includes the results of a survey conducted among 140 employees of selected city halls in the Voivodeship of Warmia and Masuria. It is an attempt at answering the following questions: In the opinion of the respondents, what criteria (indicators) do executive officers of local government administration units apply in assessing work and workers? How do officials assess the evaluation systems adopted in their workplaces in such areas as justice, openness, motivation, and consistency of application? In the opinion of office employees, what skills are held by executives in the area of assessing workers? Does the assessment meet criteria for developmental assessment-i.e. is it used to identify training needs and implement development policies?
Year
Pages
148-160
Physical description
Document type
COMMUNICATION
Dates
published
2011-06-15
Contributors
  • Joanna M. Moczydlowska, Lazarski University, Warsaw, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA095822
YADDA identifier
bwmeta1.element.9bec2086-a233-31fe-a8c0-a45ff49cdc0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.