Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 3-4(80-81) Efficiency of HRM | 148-160

Article title

DEVELOPMENTAL ASSESSMENT OF WORKERS IN THE LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATION SECTOR

Content

Title variants

Ocenianie rozwojowe pracowników administracji samorzadowej

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje istotę oceniania rozwojowego oraz konfrontuje jego założenia z praktyką oceniania pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego. Zawiera wyniki badań przeprowadzonych wśród 140 pracowników wybranych urzędów miast w województwie warmińsko-mazurskim. Stanowi próbę odpowiedzi na następujące pytania: jakie kryteria (wskaźniki) stosuje kadra kierownicza jednostek administracji samorządowej do oceny pracy i pracowników w opinii badanych? Jak urzędnicy oceniają przyjęte w ich miejscu pracy systemy oceniania w takich aspektach, jak: sprawiedliwość, jawność, motywacyjność, konsekwencja w stosowaniu? Jakie są umiejętności kadry kierowniczej w obszarze oceniania pracowników w opinii pracowników na stanowiskach urzędniczych? Czy ocena spełnia kryteria oceny rozwojowej, czyli czy wykorzystywana jest do rozpoznania potrzeb szkoleniowych i realizowania polityki rozwojowej?
EN
This article presents the essence of developmental assessment and compares its assumptions with the practice of employee appraisal in local government units. It also includes the results of a survey conducted among 140 employees of selected city halls in the Voivodeship of Warmia and Masuria. It is an attempt at answering the following questions: In the opinion of the respondents, what criteria (indicators) do executive officers of local government administration units apply in assessing work and workers? How do officials assess the evaluation systems adopted in their workplaces in such areas as justice, openness, motivation, and consistency of application? In the opinion of office employees, what skills are held by executives in the area of assessing workers? Does the assessment meet criteria for developmental assessment-i.e. is it used to identify training needs and implement development policies?

Year

Pages

148-160

Physical description

Document type

COMMUNICATION

Dates

published
2011-06-15

Contributors

  • Joanna M. Moczydlowska, Lazarski University, Warsaw, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA095822

YADDA identifier

bwmeta1.element.9bec2086-a233-31fe-a8c0-a45ff49cdc0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.