PL EN


2008 | 2 | 2 | 1-11
Article title

Dynamické hodnocení a jeho využití u předškolních dětí

Content
Title variants
EN
Dynamic assessment and its utilization in preschool age
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
Dynamic assessment constitutes an alternative diagnostic approach, focused on revelation of the tested person's real potential, which is reached and observed via the emphasis on the process of the achievement. It aims at meaningful connection with the intervention that immediately makes use of diagnostic findings to support the development of an individual. The article issues of the diploma thesis, whose goal was to create the basic, but representative and complex summary about this new diagnostic stream that remains not very developed area in the Czech Republic. The following text summarizes main characteristics of the dynamic approach and shows the possibilities of utilization of the dynamic approach, especially in the area of preschool diagnostic and education, namely through a qualitatively designed comparative research, aimed at the examination of the effect of the preschool adjustment, created on the basis of the dynamic approach. The method serves as an instrument of the prevention of educational and behavioural difficulties during the first years of the school attendance. Article is an informative summary about the research, contents the interpretation of the theoretic basis of the work.
CS
Dynamické hodnocení představuje alternativní diagnostický přístup zaměřený na odkrytí reálného potenciálu testované osoby, k němuž směřuje skrze orientaci na proces výkonu. Usiluje o smysluplné propojení s intervencí, které bezprostředně využívá diagnostická zjištění k podpoře rozvoje daného jedince. Článek vychází z diplomové práce, jejíž stěžejní cíl spočíval ve vytvoření základního, avšak reprezentativního a komplexně pojatého souhrnu informací o tomto novém diagnostickém proudu, který u nás zatím zůstává nepříliš rozpracovanou oblastí. Následující text shrnuje základní charakteristiky dynamického přístupu a poukazuje na možnosti využití dynamického přístupu, zejména v oblasti předškolní diagnostiky a vzdělávání, a to prostřednictvím kvalitativně pojatého komparativního výzkumného šetření, zacíleného na ověření účinnosti metodiky předškolní přípravy. Daná metodika byla vytvořena na bázi dynamického přístupu a slouží jako prostředek prevence výchovných a vzdělávacích obtíží v prvních letech školní docházky. Článek je informativním souhrnem průběhu výzkumného šetření, obsahuje rovněž výklad teoretického zázemí práce.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
1-11
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.9c91b7e8-2b45-4dac-9107-e59d11e5e185
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.