Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 159 | 4 | 358-369

Article title

(Ne)výhody posílené spolupráce jako formy pro zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce

Content

Title variants

EN
(Dis)advantages of the enhanced cooperation as a shape for establishment of the European public prosecutor’s office

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Tento příspěvek se zaobírá problematikou posílené spolupráce a její konsekvencí k Úřadu evropského veřejného žalobce. Posílená spolupráce jako jeden z nástrojů evropské politiky je dnes hojně využívána. Úřad evropského veřejného žalobce byl zaveden na základě nařízení 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. V souvislosti s tím je tak vhodné se zamyslet nad potenciálními výhodami či nevýhodami této formy spolupráce pro členské státy, zejména vůči využitelnosti pro Úřad evropského veřejného žalobce. Příspěvek je rozdělen do pěti částí, včetně úvodu a závěru. První část je věnována představení posílené spolupráce v obecné rovině. Druhá pasáž představuje nevýhody, které mohou být nežádoucím důsledkem formy posílené spolupráce. Třetí oddíl se naopak zaměřuje na výhody, které mohou vyplynout z posílené spolupráce. Na závěr neabsentuje celkové shrnutí možných východisek posílené spolupráce, zejména vůči potenciálu Úřadu evropského veřejného žalobce.
EN
The contribution deals with the problematics of enhanced cooperation and its consequences to the European Public Prosecutor’s Office. Enhanced cooperation as one of the tools of European politics is being heavily used nowadays. The European Public Prosecutor’s Office was established on the basis of the regulation (EU) 2017/1939 of 12 October 2017 implementing enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor’s Office. Relating to this facts, it’s suitable to think about potential advantages or disadvantages of the form of enhanced cooperation for member states, especially towards usability on the European Public Prosecutor’s Office. The contribution is divided into five parts, including introduction and conclusion. The second section is dedicated to introducing enhanced cooperation in general. The third part relates to disadvantages that could become undesirable consequences of enhanced cooperation. On the other hand, the fourth section focuses on advantages of enhanced cooperation. At the end, there is a summary of possible starting-points of enhanced cooperation, in particular towards the European Public Prosecutor’s Office.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.9d2a951b-1e7a-43e8-830f-4e26be5b0fe2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.