PL EN


2018 | 157 | 7 | 558-581
Article title

(Efektivní) snižování základního kapitálu akciové společnosti po rekodifikaci : aktuální výkladové otazníky

Content
Title variants
EN
(Effective) reduction of the share capital of a joint-stock company after recodification : current interpretation question marks
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
Both Czech and European stock law place a significant emphasis on a joint-stock company’s registered capital as one of the instruments of creditor protection, although its practical significance is not as crucial from this point of view. Nowadays, a joint-stock company’s registered capital represents, in simple terms, just a “plain” figure on the liabilities side of the balance sheet, which does not necessarily have to correspond to the company’s actual assets. Instead, the requirement for a particular amount of registered capital to set up a joint-stock company therefore constitutes an indicator of the founders’ “credibility” in some way. It’s entirely possible that throughout the existence of the joint-stock company the fair value of the companyʼs property could easily drop below the amount of its registered capital. The traditional function of the registered capital (as a form of protecting creditors, not only the joint-stock company’s) is therefore more than controversial. It is only relevant in the context of the so-called “balance” test that restricts the distribution of the joint-stock company’s profits and other equity. This article purports to analyse certain problems in the current Czech rules and policies that apply to and govern the reduction of a joint-stock company’s registered capital and that result from the re-enacted legislation, which has so far been neglected in legal writing, and to suggest a solution. At the outset, it is necessary to note that the Czech registered-capital-reduction rules and policies (and the interpretation thereof) cannot be - and have not been since 2004 - entirely autonomous. The Czech Republic is bound by EU law (EU directives), which constitutes an important instrument for interpreting contested provisions of the Business Corporations Act that regulate the reduction of a joint-stock company’s registered capital.
CS
V českém i evropském akciovém právu je stále kladen významný důraz na základní kapitál akciové společnosti jako jeden z nástrojů ochrany věřitelů, ačkoliv jeho praktický význam z tohoto pohledu není až tak zásadní. Základní kapitál akciové společnosti v dnešní době představuje, zjednodušeně řečeno, "obyčejné" číslo na straně pasiv bilance (rozvahy), jemuž nemusí odpovídat aktiva (majetek ve stejné výši). Požadavek na určitou požadovanou výši vlastního kapitálu při zakládání akciové společnosti tak plní spíše určitý "test serióznosti" zakladatelů. Za existence akciové společnosti se může snadno stát, že reálná hodnota majetku společnosti poklesne pod výši základního kapitálu. Tradiční funkce základního kapitálu (jako formy ochrany věřitelů nejen akciové společnosti) je proto více než sporná. Určitý význam má pouze v souvislosti s tzv. bilančním testem omezujícím rozdělování zisku nebo jiných vlastních zdrojů akciové společnosti. Cílem předkládaného příspěvku je analyzovat vybrané problémy stávající české právní úpravy snižování základního kapitálu akciové společnosti vyplývající z nové (rekodifikované) právní úpravy, kterým dosud odborná literatura nevěnovala mnoho pozornosti a navrhnout jejich možné řešení. Úvodem je přitom nezbytné poznamenat, že česká právní úprava snižování základního kapitálu (respektive její interpretace) od roku 2004 nebyla, není a nemůže být zcela autonomní. Česká republika je totiž při úpravě snižování základního kapitálu vázána unijním (směrnicovým) právem, které představuje důležitým nástroj pro výklad sporných ustanovení zákona o obchodních korporacích upravujících snížení základního kapitálu akciové společnosti.
Contributors
author
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
author
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.9d698be3-7149-4580-be09-cea6220b079d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.