PL EN


2017 | 61 | 4 | 379-395
Article title

Pokles čichových a chuťových funkcí a kvalita života u normálně stárnoucích osob

Content
Title variants
EN
Decrease of olfactory and gustatory functions and quality of life in normally aging persons
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
Během normálního stárnutí dochází k poklesu čichového a chuťového vnímání, jehož si lidé nebývají vědomi. Tento pokles je měřitelný například psychofyzickými metodami testování čichu a chuti. Studium poklesu chemosenzorických funkcí během normálního stárnutí má smysl pro predikci kognitivního poklesu, diagnostické účely u neurodegenerativních onemocnění, ale i ve vztahu ke kvalitě života. Dopady poruch čichu a chuti zahrnují zejména výskyt depresí, snížení sebehodnocené kvality života, ať už jde o hodnocení všeobecného zdravotního stavu, mentálního zdraví, tělesného a sociálního fungování, ale i změny stravovacích návyků a vzrůst rizika nehod v domácnosti, jež mohou mít důsledky pro zdravotní stav. Cílem tohoto článku je proto představit možnosti hodnocení čichových a chuťových funkcí, povahu jejich poklesu u normálně stárnoucích osob, souvislosti s poklesem kognitivním a s emočním prožíváním, dopady na kvalitu života a možnosti copingu se změnami čichového a chuťového vnímání.
CS
Olfactory and gustatory functions exhibit over the course of normal aging a marked decline that often goes unnoticed. This decline can be assessed with psychophysical methods of olfactory and gustatory testing. Investigations of the decrease in chemosensory dysfunction during normal aging have significance for prediction of cognitive decline, diagnosis of neurodegenerative diseases, but also with regard to quality of life. The consequences for the quality of life include mainly occurrence of depression, decline of self-assessed quality of life in general and assessments of general health, mental health, physical and social functioning in particular, but also changes in dietary habits and an increased risk of household accidents, with potential implications for health status. The aim of this review is to introduce methods of assessment of smell and taste functions, the nature of their decline in normally aging persons, associations with cognitive decline and emotional status, consequences for quality of life and ways of coping with olfactory and gustatory changes.
Year
Volume
61
Issue
4
Pages
379-395
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.9e11665b-d566-4206-8820-85de057867ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.