PL EN


2017 | 11 | 2 | 47-70
Article title

Česká verze škály emocionální empatie

Content
Title variants
EN
The Czech version of Emotional Empathy Scale (EES-R)
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The main goal of the study is to introduce the Czech version of Emotional Empathy Scale (EES-R) and its psychometric characteristics. The scale, developed from the Emotional Empathy Scale (EES) by Caruso and Mayer (1998), is devoted to self-report assessment in the frame of multidimensional emotional empathy construct. Partial objectives of this study focus on the factor structure, reliability and validity of the scale with regard to verification of application possibilities. One of the objectives is aimed at a description of the subscales of EES-R, especially for the research use. The data were obtained on the sample of 317 respondents aged from 19 to 62 years, namely 44.2 % men and 55.8 % women. Besides the Czech translation of EES and the Czech version of the scale (EES-R), 3 subscales from the Business-focused Inventory of Personality (BIP) were used for the verification of the parallel validity. The exploratory factor analysis led to the three-factor solution. Three resulted subscales of the scale, labelled as Compassion – solidarity, Emotional feeling and Positive sharing, represented individual factors and showed an adequate prop in both data and theory. The confirmatory factor analysis conducted with EES-R confirmed a corresponding match between the model and data. The internal consistency of subscales items showed a reliability ranging from 0.72 to 0.87, with the value of 0.89 for the whole scale. Satisfactory values of test-retest reliability were obtained for the subscales (0.69 to 0.83) and the whole scale (.79) after three months. Results of the parallel validity for the emotional empathy construct measured by EES-R correspond with previous research findings. In case of growing emotional empathy also sensitivity and sociability were slightly growing. On the contrary, the emotional stability was slightly decreasing. The characteristics of EES-R were described on our sample with respect to gender and age. This method demonstrated good psychometric properties for the research. The main limitation of the study is in the research sample. Despite of balanced demographical variables, the range of the whole sample is quite small. The data were collected only on common population. Also there are not enough proofs of validity in case of EES-R.
CS
Cílem studie je představit českou verzi Škály emocionální empatie (EES-R) a její psychometrické parametry. Škála, odvozená od Emotional Empathy Scale (EES), byla konstruována k sebeposouzení v rámci multidimenzionálního konstruktu emocionální empatie. Dílčí cíle jsou věnovány faktorové struktuře škály, její reliabilitě a validitě ve směru ověření možné aplikace škály. Součástí cíle je také popis parametrů subškál EES-R na výzkumném souboru. Data byla získána na souboru 317 respondentů ve věku 19 – 62 let, z toho 44,2 % mužů a 55,8 % žen. Vedle překladu EES a české verze škály EES-R byly specificky pro ověření souběžné validity využity 3 subškály z dotazníku BIP. Explorační faktorová analýza vyústila do třífaktorového řešení. Tři výsledné subškály, označené jako Soustrast – sounáležitost, Emocionální dojetí a Pozitivní sdílení, reprezentují jednotlivé faktory a disponují odpovídající oporou v datech i teorii. Konfirmační faktorová analýza provedená na EES-R odhalila velmi dobrou shodu mezi modelem a daty. Vnitřní konzistence položek subškál EES-R vykazuje reliabilitu v rozmezí 0,88 – 0,72, pro celou škálu pak 0,89. Uspokojivé hodnoty test-retest reliability byly získány s tříměsíčním odstupem pro subškály (0,69 – 0,83) i celkovou emocionální empatii (0,79). Výsledky souběžné validity pro emocionální empatii odpovídají předcházejícím studiím. Se zvyšující se emocionální empatií se mírně zvyšuje senzitivita a sociabilita. Naopak se mírně snižuje emocionální stabilita. Pro ES-R byly popsány parametry subškál, zohledňující rod a věk. Metoda vykazuje dobré psychometrické parametry pro uplatnění ve výzkumu. Omezení studie spočívají ve výběrovém souboru, který má i přes dobré vyvážení demografických údajů malý rozsah. Data byla také získávána pouze na běžné populaci. Zatím chybí více důkazů validity u české verze metody.
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
47-70
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
  • ---
  • ---
  • ---
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.a134a431-38f2-4811-bba6-0f84a44e4416
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.